«Hovedtariffavtalen gjelder også arbeidstakere som utfører arbeid/oppdrag i utlandet, med mindre annet er fastsatt i tariffavtale.»

Stadig flere statsansatte blir sendt på arbeidsoppdrag i utlandet, for noen grupper er lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i egne tariffavtaler, men for de fleste er lønns- og arbeidsvilkår kun fastsatt administrativt. LO Stat krever derfor at de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av hovedtariffavtalen også skal gjelde de som blir pålagt å arbeide i utlandet.  Det er etter vår oppfatning urimelig at en ansatt skal ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår for å utføre et oppdrag i Sverige enn det han/hun ville ha fått om arbeidet ble utført i Norge. Dette gjelder særlig i forhold til arbeidstid og kompensasjon for arbeidstid og overtid.

Kommentar: - Dette skulle bare mangle. Det er ingen seriøse virksomheter i privat sektor som sender sine ansatte på utenlandstjeneste på dårligere vilkår enn de ville fått her hjemme. Det kan heller ikke staten fortsette med, sier Tone Rønoldtangen.

«Tvisteløsninger ved lokale forhandlinger må være reelle.»

Lokale lønnsforhandlinger er en del av lønnssystemet i staten. Lønnssystemet i staten er fleksibelt og partene har ved flere anledninger åpnet for at det kan føres lokale forhandlinger når visse vilkår er tilstede. I det siste har vi fått flere tilbakemeldinger på at arbeidsgiver misbruker denne fleksibiliteten. Derfor krever vi full forhandlingsrett og reelle tvisteløsninger i lokale forhandlinger.

Kommentar: - Lokale forhandlinger er en del av lønnssystemet i staten. Men medbestemmelsen er dårlig. Derfor dette kravet, sier Tone Rønoldtangen.

«Ulempetilleggene ved natt/lørdags- og søndagsarbeid skal reguleres. Konkretisering av dette kravet kommer senere i forhandlingene.»

Ulempetilleggene må heves. Videre krever vi at de variable tilleggene også må inngå i beregningsgrunnlaget for pensjon.

Kommentar: - Folk som jobber på tidspunkt andre har fri, skal også få betalt for det. Vi ser en utvikling der statsansatte i større grad enn før jobber når andre har fri. Signaler fra regjeringen tyder ikke akkurat på at denne trenden vil snu. Derfor er det naturlig at ulempetilleggene økes, sier Rønoldtangen.

Yrkesskade: «Erstatning ytes også for skader som følge av vold fra bruker/klient på fritiden.»

Kommentar: I den senere tid har vi dessverre stadig oftere fått høre om medlemmer som blir utsatt for vold fra brukere og klienter både i arbeidstiden, men også i fritiden. På den bakgrunn krever vi at  yrkesskadeerstatningen utvides til også å gjelde skader som følge av vold fra bruker/klient på fritiden.

Boliglån i Statens Pensjonskasse: «Økes inntil to millioner kroner».

Kommentar: -Boligprisene har steget mye de siste årene. Gjennom lånemuligheten i Statens Pensjonskasse har statsansatte muligheter til å skaffe seg egen bolig. Dette er en ordning som er med på å rekruttere gode medarbeidere. Og tiden er nå inne for å heve maksbeløpet fra 1,7 til 2 millioner, sier Rønoldtangen.