Dette er pressemeldingen som ble sendt ut etter møtet:

LO, Unio, YS og Akademikerne har i dag vært i første møte i en prosess mellom ASD og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i offentlig sektor. Målet er å komme fram til enighet om en ny offentlig tjenestepensjon.

Dagens tjenestepensjonsordning må tilpasses den nye folketrygden på en bedre måte bl.a. for at yngre medlemmer kan kompensere for levealdersjusteringen raskest mulig. En samlet løsning må ta flere hensyn. Forhandlingene vil bli vanskelige, og problemstillingene er komplekse. 

Arbeidstakerorganisasjonene er innstilt på å finne helhetlige, samlende og gode løsninger for alle i offentlig sektor. Regjeringen har vært tydelig på at den ikke vil legge frem et lovforslag for Stortinget uten at partene er enige om ny ordning.

Offentlig tjenestepensjon er etter tariffoppgjøret 2009 og Stortingets senere behandling omfattet av flere innstramninger, bl.a. levealdersjustering, indeksering og ny uførepensjon. Arbeidstakerorganisasjonene legger derfor til grunn at de endringene som skal gjøres i offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP denne gangen ikke er innsparinger.