Holden III-utvalget la fram sin rapport i dag. Utvalget har sett på den norske modellen for lønnsdannelse i lys av det særnorske lønnsnivået, todeling og oljedominans i norsk økonomi, og endringene i arbeidsmarkedet på bakgrunn av den sterke innvandringen.

Selv om Holden-utvalget advarer mot sårbarheten det høye lønnsnivået innebærer og at det ved sterk svekkelse av oljeinntektene vil være nødvendig med bedret konkurranseevne, er konklusjonen at dagens frontfagsmodell står seg og bør videreføres.

- Jeg syns både drøftingen og konklusjonen er god. Frontfagsmodellen har sørget for stabilitet i norsk økonomi, og det er derfor ingen grunn til å endre på noe som fungerer godt, mener Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat.

Hun trekker også fram utvalgets ønske om at NHO, i forståelse med LO, må angi en troverdig ramme for den samlede årslønnsveksten i industrien. Nettopp for å unngå situasjonen som oppsto i 2012, der usikkerhet knyttet til rammen for frontfaget var en medvikrende årsak til streiken i staten og kommunene.

-Utvalget fortjener også ros fordi de har sett spesielt på hvordan arbeidsinnvandringen skaper nye utfordringer for lønnsdannelsen. Vi trenger arbeidsinnvandring, men det er viktig å motvirke lavlønnskonkurranse og at arbeidsinnvandrere får dårlige arbeidsvilkår.Nettopp derfor blir kampen mot sosial dumping viktig, sier Rønoldtangen.