50 påmeldte fra NFF, FO og NTL deltok på konferansen. De fikk høre Jan Erik Sandlie, som er assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet mener at kapasitetsproblemer ødelegger kvalitet og innhold i soningen. Selv om en har iverksatt flere på alternativ soning øker soningskøene drastisk. Det er i følge Sandlie behov for flere fengselsplasser med høyt sikkerhetsnivå. Den økende andelen utenlandske domfelte fører til at man må bygge opp tolketjenesten, noe Sandlie sier at KDI jobber med.

Hårek Elvenes fra Høyre og medlem av justiskomiteen på Stortinget bekrefter at det er for lang soningskø. Han mener at flere fengsler vil tvinge seg fram. Allikevel setter den nye regjeringen bremsene på. De vil for eksempel ikke bygge nytt fengsel i Agder. Her må det mer utredning til, og regjeringen avventer en ny stortingsmelding som er varslet i høst.

Elvenes påpekte at det har vært en formidabel økning av straffedømte utlendinger. Han mente at utenlandske straffedømte  som skal ut av landet, bør sone i egne fengsler. Fra salen ble Elvenes også gjort oppmerksom på dårlige soningsforhold for kvinner.

Anders Løvik som jobber i Stavanger fengsel, presenterte resultater fra en undersøkelse blant ansatte i verksdrift/arbeidsdrift. Han mener at ansatte i verksdriften måtte få bedre muligheter til å bidra for å bedre straffegjennomføring. Han er også opptatt av at samarbeid mellom skole og arbeidsdrift må økes.

Jannicke Larsen fra friomsorgen poengterte at de ansatte i friomsorgen har høy kompetanse om samtaleteknikk, som er det viktigste redskapet for god straffegjennomføring hos friomsorgen. Larsen sa at noen domfelte mente det var mer belastende å sone i frihet med forpliktende avtaler og strenge konsekvenser ved uteblivelser, enn fengselssoning. Hun understreket respekt for individet, og  å bygge på den enkeltes positive ressurser er det som må til.

Lars Semmerud, leder for sosionomer i FO mener at Elvenes og Høyre er for opptatt av å lage system og struktur, men mangler fokus på  faglig innhold, kvalitet og kompetanse på soning. Han oppfordret også kriminalomsorgen til å finne samarbeidspartnere samtidig som man bygger ut tilbud og kompetanse i egen etat. Semmerud sa også at kriminalomsorgen må vektlegge hensyn til offer og pårørende.

Geir Bjørkli leder av NFF la vekt på de medmenneskelige forhold. Han sa at fengsler ikke er en maskin, men at det består av folk med både hode og hjerte. Han ønsker mer kompetanse i fengslene,  som høyskolekrav for fengselsbetjenter. Han påpekte at den store plassmangelen i fengsler gjør at vi må bygge minst ett nytt fengsel i denne stortingsperioden.

Dagen ble avsluttet med en paneldebatt, hvor engasjementet fra salen og panelet var så stort at det var vanskelig å få avsluttet innen oppsatt tidsfrist. Møteleder Nina Hanssen fra LO Media holdt stødig kontroll på det hele, slik at alle rakk hjem i tide.