-Jeg noterer meg at finansminister Siv Jensen har beklaget seg over at hun fikk for lite tid til å gjøre endringer på budsjettforslaget til Stoltenberg-regjeringen. Men en rask gjennomgang av proposisjonen viser at det er satt et markert blåblått stempel. Vi ser en tydelig ideologisk endring der konkurranseutsetting, privatisering og usosiale kutt tas i bruk til fordel for private selskaper og de aller mest bemidlede, sier Rønoldtangen.

Hun trekker blant annet fram kutt i 11-måneders studiestøtte til studentene. Samtidig gis en skatte- og avgiftslette som presenteres å komme «folk flest» til gode, men som gir klart best uttelling for de rikeste.

-Studentene betaler altså skattelette for at de mest bemidlede skal få mindre skatt. Det er både urimelig og usosialt, mener hun.

-Mitt inntrykk er at det ligger klare ideologiske føringer for endringsforslagene. Når regjeringen på den ene siden sier at de vil styrke helsesektoren, men på den andre siden nærmest beordrer at dette skal skje ved økt bruk av private tilbydere, er det et resultat av at de blåblå har et ideologisk prosjekt der offentlig sektor i årene framover må tåle økt privatisering og konkurranseutsetting.

LO Stat-lederen har også lagt merke til at regjeringen vil sette i gang et arbeid for å utrede nøytral merverdiavgift for statlig sektor, noe som vil gi private tilbydere flere fordeler. Noe som er ytterligere et eksempel på at regjeringen legger til rette for mer privatisering.

- Vi vet at en slik privatisering  vil bety økte kostnader for felleskapet, blant annet fordi det vil gi mer og ikke mindre byråkrati, sier hun.

- Det er andre eksempler: Når regjeringen sier at de ønsker å legge til rette for å selge både Mesta og Entra Holding, så betyr de ser på privatisering av statens eiendeler som et mål. Vi frykter at dette er første skritt på veien mot salg av også andre selskaper i statlig eie.

Rønoldtangen er også skuffet over at regjeringen vil svekke posttilbudet ved å fjerne lørdagsdistribusjon av post. De ønsker å kutte 50 millioner i overføringer til ulønnsomme posttjenester, noe som må få negative konsekvenser. Det er derfor grunn til å frykte at regjeringens kutt vil ramme andre tjenester enn lørdagsdistribusjon og eventuelt påføre kundene høyere kostnader.

Hun ønsker ikke å forskuttere utfallet av Stortingsbehandlingen av proposisjonen, men håper at noen av forslagene ikke overlever den.