Signalet fra regjeringen er klart: Arbeidet med å forbedre, forsterke og fornye offentlig sektor skal trappes opp. Digitalisering er nøkkelordet. Regjeringen planlegger å bruke godt over en milliard kroner på IKT-relaterte investeringer i 2013. Av dette går 735 millioner kroner alene til IKT-modernisering i NAV. Målet er at innbyggerne skal få et bedre møte med det offentlige enn i dag.

- En ambisjon som vi stiller oss bak, sier Rønoldtangen. - Men det er viktig at det samtidig satses sterkt på involvering, kompetanseøkning og trygghet under omstilling. Hva som vil skje når arbeidsoppgaver endres, flyttes eller til og med faller bort gjenstår å se, men dette får vi ikke til uten å involvere de som faktisk har arbeidsskoene på i velferdsstaten. Jeg regner derfor med at vi blir hørt, sier LO Stat-lederen.

Hun er også opptatt av at milliardsatsingen på IKT også må føre til kompetanseoverføring til NAV og andre berørte etater.

- Det er dessverre slik at satsinger av denne typen gjerne også innebærer økt konsulentbruk i staten. Det bør være et mål at mest mulig av kompetansen blir igjen i staten. Dette er en problemstilling vi har vært opptatt av gjennom mange år. Og den blir ikke mindre viktig med denne historiske satsingen, sier hun.

Rønoldtangen gir ros til regjeringen for å få til andre satsinger innenfor det som tross alt er et stramt budsjett. Satsingen på vei og bane faller i god jord hos henne.

- Regjeringen overoppfyller gjeldende nasjonal transportplan. Det er bra. Det vil alltid være noen som mener at bevilgningene er for små, både til vei og bane. Men regjeringen holder det den lover. Det har vært en sterk satsing på samferdsel under de rødgrønne. Sterkere enn under Bondevik-regjeringene, konstaterer hun.

- Så vil jeg også trekke fram arbeidet med å øke et sysselsettingsnivå som allerede er veldig høyt. Regjeringen satser på jobbstrategier for personer med nedsatt funksjonsevne, for ungdom og for innvandrere. Dette er bra. Å få delta i arbeidslivet er nøkkelen til all inkludering, sier Rønoldtangen.