– Resultatet har en god sosial profil og gjenspeiler bedriftens økonomiske evne, sier Postkoms forhandlingsleder, Gerd Øiahals.

– I tillegg til rene lønnstillegg har vi forbedret pensjonsordningen. Nå vil man blant annet få innskudd fra første krone, noe som spesielt vil komme de lavtlønte og deltid til gode. De nye satsene vil også ha stor betydning for yngre medlemmers opptjening til pensjon, fortsetter Øiahals.

Partene er enige om følgende:

Generelle tillegg
Det gis et generelt tillegg på Postenslønnstabell fra 1.4.2014, inkl. tillegget avtalt i de innledende sentrale forhandlingene:
Ltr 1 - 53 kr 10.700,-
Ltr 54 – 100 2,2 %

Lønnstillegget er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.
Medlemmer som deltok i forsøksordning med individuell lønnsvurdering, lønnsreguleres med 2,2 %.

Just/norm
Det avsettes en justerings-/normeringspott på 3 mill kroner med virkning fra 1.11.2014.

Pensjon
Pensjonsinnskuddet mellom 0 og 1 G økes med 5 prosentpoeng. Knekkpunktet endres fra 6 G til 7,1 G. Pensjonsinnskuddet i intervallet 0 G til 7,1 G utgjør etter dette 5 prosentpoeng.Pensjonsinnskuddet mellom 7,1 G og 12 G økes med 5 prosentpoeng.

Endringene i pensjonsinnskudd gjelder fra 1.7.2014.
Samarbeid i perioden om lønnspolitikk
Partene vil i tariffperioden i samarbeid vurdere og eventuelt drøfte en lønnspolitikk som bidrar til at selskapet sikrer sin konkurransevne og som understøtter selskapets personalpolitiske mål.

Uravstemning
Nå skal resultatet ut til uravstemning. Nærmere detaljer og tidspunkt kommer vi tilbake til.