I staten er det slik at arbeidstidsordninger som går utover bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven blir avgjort med enighet mellom partene sentralt. På Ila og i de fleste fengslene andre i kriminalomsorgen har man dispensasjon fra Arbeidsmiljølovens ordinære arbeidstidsbestemmelser ut 2013. Dette for inntil 12 timer i helgene.

På Ila ønsket man å utvide ordningen til også å omfatte doble byttevakter. Noe som vil medføre inntil 16 timers arbeidsdager. Dette sa partene sentralt nei til. I Dagsrevyen tirsdag fikk LO Stat sterk kritikk fra de ansatte på Ila. Og det blir framstilt som om det er LO Stat som har stanset prosjektet.

- Dette stemmer ikke. Søknaden som forelå, ble nøye vurdert av alle parter (FAD og hovedsammenslutningene). Med utgangspunkt i at søknaden gikk alt for langt, samt omfattet prinsipp om doble vaker, var alle parter enig om å avslå søknaden, sier Rønoldtangen.

Hun minner om at Arbeidsmiljøloven er en vernelov og at organisasjonene og arbeidsgiver har en lovpålagt plikt til å vurdere helse- miljø og sikkerhetsmessige hensyn.

- Det har vi gjort i denne saken og den samlede vurderingen var bakgrunnen for at vi ikke kunne si ja. Forskning på turnusarbeid og lange vakter er entydig i sine konklusjoner: det øker risikoen for fysiske og psykiske plager for det enkelte ansatte. Årvåkenhet svekkes også betydelig når jo lenger øktene varer. Skulle vi ha sett bort fra dette, ville vi ikke gjort jobben vår, mener Rønoldtangen.

I bakgrunnsdokumentet for søknaden kom det også fram at både Kriminalomsorgens sentrale forvaltning, FO og det sentrale hovedverneombudet var bekymret for at helseperspektivet «ikke er ivaretatt i sterk nok grad."