1. Avgjørelser som treffes ved forhandlinger må:
  • ligge innenfor arbeidsgiverinstansens myndighetsområde
  • ligge innenfor rammen av budsjettvedtak Stortinget har fattet, eller innenfor rammen av budsjettfullmakter Stortinget har gitt
  • være underlagt og i samsvar med de instrukser eller de prioriteringer som det enkelte overordnet departement fastlegger for virksomheten, eller som virksomheten selv har truffet etter fullmakt.
 2. Arbeidsgiver plikter å ta følgende saker opp til forhandling med organisasjonene ved de tillitsvalgte, med mindre partene i det enkelte tilfelle blir enige om noe annet (jf. likevel nr. 1). Organisasjonene ved de tillitsvalgte kan kreve opptatt forhandlinger om de samme sakene.

  Opplistingen i bokstavene a) til f) nedenfor er uttømmende:
  a. 
  interne organisasjonsendringer der følgende tre vilkår er oppfylt samtidig:
  -  Organisasjonskartet endres
  Endringen er ment å vare over seks måneder

  -  Endringen medfører omdisponering av personale og/eller utstyr

  Samarbeidet om interne organisasjonsendringer kan skje i partssammensatte arbeidsgrupper, jf. for øvrig § § 5 nr. 3 og 6.

  b. opprettelse av ny stilling (bemanningsøkning), med mindre fordelingen av nye stillinger allerede er avgjort gjennom budsjettbehandlingen, alternativt av den som har budsjett­disponeringsmyndigheten.
  c. 
  velferdstiltak og fordeling av velferdsmidler som er satt av i henhold til retningslinjer fra Departementet
  d. 
  personalreglement, jf. statsansatteloven § 2. Se også merknad til § 14 nr. 1e. disponering av arealer til arbeidslokaler, stillerom, hvilerom, spiserom, også i nye, leide eller ombygde lokaler.

  Merknad til e:
  Plasseringen av avdelinger eller hvilket kontor eller arbeidsplass som skal benyttes av den enkelte arbeidstaker, er et drøftingsspørsmål. Det samme gjelder spørsmålet om et kontorareal skal være åpent eller inndelt i kontorer.


  f.  saker under arbeidsmiljøloven § 7-2 (2) som vil være gjenstand for forhandlinger etter Del 1 i hovedavtalen og som partene i tilpasningsavtalen er enige om skal behandles etter reglene i disse avtalene.
  ​​​​​​​
 3. Organisasjonene har rett til å uttale seg i saker som i henhold til nr. 1 ikke vil være forhandlingsgjenstand. Dersom organisasjonene krever det, skal slike uttalelser følge saken til overordnet instans, men ikke lenger enn til overordnet departement.