1. Forhandlingsberettigede arbeidstakerorganisasjoner som ikke er tilsluttet en hovedsammenslutning kan tiltre denne avtalen, helt eller delvis, når hovedsammenslut­ningene og Departementet er enige om det.
  2. En eventuell tiltredelse skjer ved at det inngås avtale om dette mellom den frittstående organisasjonen og Departementet. Etter tiltredelsen blir den frittstående organisasjonen å betrakte som organisasjon etter hovedavtalen § 3 nr. 1. Organisa­sjonen får partsstatus i de virksomheter i staten hvor organisasjonen fyller vilkårene i § 14 nr. 1 a. Organisasjonen er bundet av avtalen inntil enten Departementet eller hovedsammenslutningene sier den opp i samsvar med § 5
  3. I samsvar med reglene i hovedavtalen, er det hovedsammenslutningene som har an­ledning til å få representanter i nemndene som er omtalt i §§ 10 og 24. Forhandlings­berettigede arbeidstakerorganisasjoner som ikke er tilsluttet en hovedsammenslut­ning har imidlertid anledning til å prosedere sin sak for nemndene, dersom de er part i saken.
  4. Forståelsen av bestemmelsene i hovedavtalen er alltid et forhold mellom Departementet og hovedsammenslutningene i staten.