Hver av partene kan bringe tvister om forståelse av denne avtalen inn for Arbeids¬retten. Dette gjelder likevel ikke avgjørelser som treffes av det enkelte fagdepartement i samsvar med regelen i § 5 nr. 1.