Se hele mandatet til utvalget her:

- Statsråd Jan Tore Sanner sier at det er viktig at staten er en god og moderne arbeidsgiver som kan rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. Dette er jeg selvfølgelig enig. Men jeg er uenig i forutsetningen hans – at Tjenestemannsloven ikke er tilpasset dagens arbeidsliv, sier Tone Rønoldtangen.

- Også dagens arbeidstakere ønsker trygghet og forutsigbarhet. Det gir loven. Både ved tilsetting og ved oppsigelser, legger hun til.

Statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sier i en pressemelding i dag at utvalget skal vurdere om Tjenestemannsloven understøtter og legger til rette for en god arbeidslivs- og personalpolitikk, med mulighet for tilpasning til lokale forhold.

I utvalgets mandat slås det fast at det blant annet skal vurdere ordningene med innstillings- og tilsettingsråd, og en harmonisering med Arbeidsmiljøloven når det gjelder elementer som stillingsvern og fortrinnsrett. Det skal også vurdere om ordningen med Tilsettingsrådet for overtallige i staten bør oppheves.

-Sanner har ved flere tilfeller uttalt at han bare ønsker moderate endringer i loven. Det gjenstår å se når fasiten foreligger. Foreløpig tar jeg til etterretning at mandatet legger opp til en bred gjennomgang av bestemmelser som er med på å sikre at den best kvalifiserte blir tilsatt, ordningene med innstillings og tilsettingsråd, om det skal bli lettere å si opp ansatte. Ambisjonene virker ikke akkurat moderate, sier Rønoldtangen.

Utvalget skal legge frem sin rapport for Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. november 2015.

Utvalget ledes av advokat og partner i Arntzen de Besche, Ingeborg Moen Borgerud

De øvrige representantene i utvalget er:

1.Avdelingsdirektør Kirsten Agerup i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

2.Administrasjonsdirektør Stig Hauge Bendiksen i Konkurransetilsynet

3.Organisasjonsdirektør Jan Kato Fremstad i Miljødirektoratet

4.HR-direktør Katrine Storeheier hos Fylkesmannen i Troms

5.Sekretær Randi Stensaker fra LO Stat

6.Assisterende forhandlingssjef Joakim Solhaug fra Akademikerne

7.Advokat og fagsjef Henrik Dahle fra UNIO

8.Juridisk rådgiver Daniel Furió Fundingsrud fra YS Stat

9.Avdelingsdirektør Mona Næss i Arbeids- og sosialdepartementet

10.Underdirektør Erling Thormod Narum i Kommunal- og moderniseringsdepartementet