LO-leder Gerd Kristiansen tok i fjor opp denne saken med KMD-statsråd Jan Tore Sanner. Det er et ønske om felles mål knyttet til bedre tjenester for brukerne, trygghet og fleksibilitet for de ansatte, bedre mulighet for heltid, redusert sykefravær og mulighet for kompetanseutvikling som gir kvalitet i tjenestene for innbyggerne. På Kartellkonferansen i november 2013 inviterte statsråden LO og de andre hovedorganisasjonene i arbeidslivet til i fellesskap å sette i gang slike prøveprosjekt.

Forsvaret, Kriminalomsorgen, Tollvesenet, Vegvesenet og UDI er plukket ut til å delta i forsøket.

-Dette er et stort prosjekt som blir spennende å se resultatet av. Vi har vært en aktiv pådriver i forberedelsene og vil sammen med de andre hovedsammenslutningene i staten bidra til at prosjektet blir vellykket, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat.

Hun forteller at prosjektet er forankret i LO Stats arbeidsutvalg, og at de medvirkende forbund er involvert på en god måte.

-Arbeidstid i fengslene var en stor sak for oss i fjor sommer. Derfor var det et ønske om at dette skulle være et av temaene og at kriminalomsorgen skulle involveres. Men dette handler om mye mer enn arbeidstid. Vi er glad for at de andre hovedsammenslutningene og staten som arbeidsgiver ønsker å se på helheten, sier LO Stat-lederen.

-På nyåret vil vi invitere til et informasjonsmøte for berørte tillitsvalgte lokalt. Skal prosjektet bli bra, må det lokal forankring til, noe vi også har presisert for departementet, sier Rønoldtangen.

I programmet for prosjektet poengteres det da også at det enkelte forsøk må være parts- og konsensusbasert og forankret i vedkommende virksomhet. Det primære eierskapet må ligge her, men hovedsammenslutningene vil likevel være tydelig involvert gjennom å delta i en egen programgruppe og gjennom dialog med departementet underveis.

Følgende temaer foreslås belyst nærmere i løpet av prosjektperioden:

- En mer livsløpsorientert og aldersorientert personalpolitikk

- Et styrket arbeidsmiljø med større trygghet mot trusler og vold

- Arbeidstidsordninger som bygger opp under helse, miljø og sikkerhet innenfor lov og avtaleverk

- Større bruk av heltid for å redusere omfanget av deltid og midlertidig tilsetting

- Bedre tilrettelegging for å redusere sykefravær

- Frigjøre tid til økt kompetanseutvikling innenfor arbeidstiden

- Strategisk utvikling av ansattes kompetanse

- Andre ordninger de lokale parter finner hensiktsmessig.