LO Stat mener at disse målene best oppnås ved at disponible midler i årets lønnsoppgjør gis som et sentralt generelt kronetillegg.

– All erfaring viser at det er gjennom et størst mulig sentralt tillegg vi oppnår den beste og mest rettferdige fordelingen, sier han.

Slikt sett er det lite som skiller LO Stats hovedkrav fra tidligere år.

– Det handler kort og greit om at folk skal få bedre råd i dyrtida, at vi skal minke lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, og at de som har minst skal få noe mer. Vi vil at det tenkes helhet, og ikke enkeltgrupper, sier Aas.

Det andre hovedkravet fra LO Stats side er å komme tilbake til likelydende hovedtariffavtaler for alle statsansatte. I dag har LO og YS en avtale, mens Unio og Akademikerne har en annen.

LO Stat mener at splittelsen i ulikelydende avtaler har vært svært uheldig og har ført til flere store utfordringer for staten.

– Ordningen med to avtaler medfører ulikhet i lønnsutviklingen som vi ikke lenger kan akseptere. Vi som parter må ta ansvar for at alle statsansatte blir ivaretatt på en god måte. Slik situasjonen er nå, blir lønnsutviklingen i mange tilfeller vilkårlig og urettferdig.

– Vi mener at ulikelydende avtaler i seg selv bidrar til å redusere statens evne til å ha overordnet styring på lønnsutviklingen. At en stadig økende andel av lønnsdannelsen i staten skjer lokalt fører til ulik praksis mellom virksomhetene, og noen steder ser vi at avtaleområdene behandles forskjellig, også økonomisk. Det kan rett og slett ikke fortsette. Det håper jeg også staten innser, sier Aas.

For ytterligere kommentarer:
Egil André Aas, leder i LO Stat: 928 40 455
Stein Syrstad, kommunikasjonsansvarlig: 906 89 882