-Rapporten er etter vår oppfatning preget av å være et hastverksarbeid.  Det virker dessverre ikke som om Deloitte har tilstrekkelig kunnskap verken om statsforvaltningen eller det statlige lov- og avtalesystemet, mener LO Stat-lederen.

-Deloitte anbefaler blant annet at det jobbes videre med ideen om å delegere mer av arbeidsgiverfunksjonen ut til et eget organ. Dette mener vi vil gjøre det vanskeligere med politisk styring og budsjettmessig kontroll, sier Rønoldtangen.

Hun sier at LO Stats utgangspunkt er at statlige virksomheter skiller seg fra private bedrifter ved at de skal forvalte knappe ressurser, effektivisere og ivareta kravet til verdier som politisk demokrati, faglig nøytralitet, rettssikkerhet, likebehandling og etikk.

Hun viser til at arbeidsgiverpolitikken er et viktig virkemiddel for at den til enhver tid sittende regjering skal kunne nå sine politiske mål, og derfor ikke kan løsrives fra de forvaltningspolitiske målene.

-Staten er en landsdekkende virksomhet og må i denne sammenhengen ivareta disse elementene innenfor gitte politiske rammer. Det virker ikke som om Deloitte har med seg denne helhetstenkingen i sin rapport.

Hun peker også på at staten er en arbeidsintensiv virksomhet hvor lønn og arbeidsvilkår er viktige virkemidler for å rekruttere, beholde og motivere arbeidstakere - på alle nivåer.

- En sterkere desentralisering, som også foreslås, vil kunne føre til at de statlige virksomhetene konkurrerer om de beste hodene og overbyr hverandre. En utvikling som etter vår mening er uheldig.

-Selv om staten er delt i departementer og underliggende virksomheter er staten ett forhandlingsområde. Noe som forenkler forhandlingene, samtidig som det er mulig å ta overordnede grep og dermed forhindre konflikter, sier Rønoldtangen.