Arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor har sendt et felles tilsvar til regjeringens høring om forslag til ny uførepensjonsordning. De krever at regjeringen står ved sitt løfte fra 2010 om at ingen skulle tape på overgang til ny uføreordning.

-For oss i LO Stat er det viktig å sikre at våre medlemmer ikke taper kjøpekraft som følge av omleggingen. Våre forslag sikrer offentlig uføres kjøpekraft, sier Dag Westhrin, som representerer LO Stat i gruppa som har sendt inn høringssvaret.

-En av de store utfordringene er omleggingen av beskatningen for uførepensjon. Dersom vi ikke får til gode tilpasninger vil offentlig ansatte tape stort på omleggingene, mener han.

Arbeidstakerorganisasjonene mener deres forslag om å heve minstesatsene for beregning av uførepensjon vil gi den mest rettferdige ordningen. De vil ha medregning av tjenestetid til 70 år, ikke 67 som regjeringen foreslår og videreføre ordningen uten noen nedre grense for uføregrad. De påpeker at dette vil sikre medlemmene, og særlig kvinner en akseptabel uførepensjon.

De sier også nei til regjeringens forslag til omlegging av barnetillegget.

- Dagens utforming av barnetillegget er en god sikring mot barnefattigdom, kampen mot barnefattigdom har vært en av den rødgrønne regjeringens fremste mål – regjeringens forslag virker mot dette målet, mener de.

-Følger regjeringen opp våre forslag – som bygger på regjeringens egne lovnader fra 2010 – vil offentlig ansatte fremdeles ha en akseptabel uføreordning, sier Dag Westhrin.