Regjeringen vil modernisere tjenestemannsloven i staten. I februar nedsatte de et partssammensatt utvalg som skal finne ut hvor skoen trykker. De bestilte en rapport hos Arbeidsforskningsinstituttet AFI). Rapporten, som kom i forrige uke, viser at dagens lov, som ble innført i 1983, sannsynligvis er ved bedre helse enn det regjeringen tror.

400 HR-sjefer, fagsjefer og tillitsvalgte i staten har deltatt i den kvantitative undersøkelsen. Og AFI skriver i sin rapport at det generelle bildet er at tjenestemannsloven fungerer tilfredsstillende for de fleste virksomheter i staten.

Rapporten tar også for seg hvilken kjennskap de involverte har til mulighetene for lokal tilpasning, som loven åpner for. Noe av kritikken mot loven fra dagens regjering, er at den er for lite fleksibel. Undersøkelsen viser imidlertid at det heller er slik at det ligger et forbedringspotensial knyttet til opplæring av hvordan loven kan brukes og dermed også fleksibiliteten.

Det siste hovedfunnet viser at midlertidige tilsettinger brukes som en omgåelsesstrategi knyttet til både stillingsvern og kvalifikasjonsprinsippet.

Rapporten blir et viktig verktøy for det partsammensatte utvalget som innen 18. desember skal ha klart sitt arbeid.