Også særavtalen for rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting er oppdatert. Satsene i avtalene gjøres gjeldende fra 1. januar 2012. Du finner begge avtalene på våre tariffsider.

Det man ikke kom til enighet om, er forsikringsordningene. Dette beklager både LO Stat og de andre hovedsammenslutningene i en egen protokolltilførsel, noe som er et sterkt signal til staten som arbeidsgiver.

I protokolltilførselen heter det følgene:

"Hovedsammenslutningene er skuffet over statens holdning til organisasjonenes krav vedrørende forsikringer, og at det fremdeles ikke er funnet en avklaring omkring en enhetlig og heldekkende forsikrings- og erstatningsordning.

 Hovedsammenslutningene viser til sine tidligere anførsler, senest i brev til samtlige statsråder/SMK av 11. februar dette år. Organisasjonene viser til at særavtalen om forsikring løper ut 30. november dette år og at organisasjonene hittil i liten grad er blitt involvert i arbeidet om forsikringsforhold. Dette til tross for at arbeidet skjer i regi av Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet som ansvarlig virksomhet."