LO Stat viderefører kravet om at størstedelen av de disponible midlene gis som et generelt tillegg på lønnstabellen, med virkning fra 1.mai 2016. I tillegg krever vi sentrale justeringer/tiltak.

LO Stat viderefører også  tidligere krav knyttet til endringer i Hovedtariffavtalen.

LO Stat avviser dessuten statens krav om å fjerne «taket/øverste lønnstrinn i lønnsspenn og rammer.

LO Stat vil komme tilbake til konkretisering av økonomiske  krav senere i forhandlingene.

LO Stat kommer også tilbake med innspill/merknader knyttet til forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016

Staten har krevd endringer i lønnssystemet i staten. LO Stat har gått med på å diskutere temaet etter at årets oppgjør er over, gjennom et eget utvalgsarbeid. Vi har kommet med følgende krav og innspill til et slikt utvalg:

  • Utvalget skal være partssammensatt

  • Årets hovedtariffoppgjør må gjennomføres innenfor de rammene dagens hovedtariffavtale gir. Dette innebærer at det ikke må gjøres systemendringer ved årets oppgjør/vesentlige endringer i hovedtariffavtalens bestemmelser om lokale og sentrale forhandlinger

Innspill til mandat:

  • Målsettingen må være å komme fram til endringer som partene har tillit til og som vil stå seg over tid. Systemet må være enkelt å praktiseres og forvalte samt bidra til åpenhet om lønns- og arbeidsvilkår i staten.

  • Dagens lønnssystem er basert på behovet for å ivareta samfunnsøkonomisk styring og å legge til rette for lokale forhold. Dette er en viktig premiss også i arbeidet videre.Lønnssystemet i staten må derfor gi de sentrale parter muligheter til å avtale et sentralt tillegg og andre tiltak som gir de sentrale partene mulighet til å ivareta likelønn og prioriteringer på tvers av virksomheter.

  • Forhandlingsretten må ikke svekkes og tjenestetvistloven må fortsatt ligge til grunn.

  • Mandatet må gi partene reell mulighet til å gjennomgå dagens system og mandatet må ivareta dette.

  • Iverksetting av endringer i lønnssystemet er avhengig av konsensus mellom alle fem parter og skal ende opp i 4 likelydende hovedtariffavtaler.