Mens meklingen i statsoppgjøret pågår bak lukkede dører hos Riksmekleren,
 
Lite lekker ut fra meklingen Nils Dalseide leder, men det er mange som diskuterer det som har skjedd før oppgjøret endte i mekling. Og en av de sentrale spørsmålene i forhandlingene i april var om de statsansatte kan kreve å få en kompensasjon for at lønnsutviklingen i industrien i siste tariffperiode har vært 05 prosent høyere enn i staten.
 
Ja, mener hovedsammenslutningene, nei, siser staten.
 
Steinar Holden ledet Holden lll-utvalget som ble nedsatt av Stoltenberg-regjeringen etter streiken i offentlig sektor i 2012. Han mener det ikke fins noen fasit på hvilken av de to tolkningene som er riktig.

- Begge deler er innenfor, sier Holden.

- Hvis frontfagmodellen innebar at man automatisk skulle få kompensert, ville det bli som en formell etterreguleringsordning og det ville gi lite fleksibilitet. På den annen side, hvis den innebar at man ikke skulle få kompensasjon, ville det også innebære problemer, for da ville man blitt enda mer opptatt av prognosefeil, sier han til Dagens Næringsliv.
 
 Han viser til at rammen for frontfaget er basert på en prognose om hva som vil skje med lønningene ute på den enkelte virksomhet gjennom året.

- Hvis man da helt utelukket kompensasjon, ville et feilaktig anslag slå fullt ut og det ville vært problematisk for hele ordningen. Så dette er et forhandlingsspørsmål. Det ville ikke være brudd på frontfagmodellen enten de får kompensasjon eller de ikke får det, sier Holden til DN.