Det er statstilsatte i Oslo og Trondheim som tas ut i første fase, og en rekke departementer og underliggende etater/virksomheter i disse byene blir berørt.
LO Stat-leder Egil André Aas forteller at meklingen fortsetter som normalt fram mot fristen 23. mai ved midnatt.
- Det er bare Riksmekleren som kan kommentere det som skjer i meklingen, og slik må det være, men vi jobber hardt for å finne en løsning. Det er alltid målet. Samtidig er det slik at vi også må forberede oss på at dette ender med streik, sier han.
Et uttak på ca. 4000 er i underkant av 10 prosent av LO Stat-forbundenes medlemmer i staten. Fram mot fristen vil det skje enkelte små justeringer, og staten vil erfaringsmessig be om dispensasjoner for noen av de som er tatt ut.
Det er Norsk Tjenestemannslags medlemmer som utgjør den største gruppa. 
- Først og fremst er uttaket rettet mot arbeidsgiver, men selvfølgelig vil en eventuell streik merkes også blant publikum.Vi er uansett innstilt på å gi dispensasjoner for å unngå at liv og helse blir truet, sier han.
- Tilbakemeldingene fra våre forbund og medlemmer er at de er motiverte og klare hvis det blir nødvendig å streike, konstaterer han.

 

Første uttak ved en streik i staten med antall fordelt på departementer og underliggende etater/virksomheter:

 

 

Departement

Sted

Antall

Arbeids- og sosialdepartementet

 

746

Departementet

Oslo

33

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Oslo

157

Kontaktsenteret

Oslo

28

NAV kontor

Oslo

362

Trondheim

76

NAV Arbeidslivssenter

Oslo

22

Trondheim

6

Direktoratet for arbeidstilsynet

Trondheim

34

Barne- og likestillingsdepartementet

 

152

Departementet

Oslo

44

Buf-direktoratet

Oslo

70

Buf-etat - regionskontorer

Trondheim

37

Bergen

1

Finansdepartementet

 

544

Departementet

Oslo

34

Skattedirektoratet

Oslo

44

Skattekontorene

Oslo

221

Trondheim

85

Skatteopplysningen

Oslo

17

Trondheim

8

Skatteetatens IT og servicepartner (SITS)

Oslo

129

Trondheim

6

Forsvarsdepartementet

 

73

Departementet

Oslo

41

Forsvarsbygg

Oslo

32

Helse- og omsorgsdepartementet

 

41

Departementet

Oslo

23

HELFO

Oslo

18

Justis- og beredskapsdepartementet

 

595

Departementet

Oslo

47

Politidirektoratet

Oslo

17

Nasjonalt ID senter

Oslo

15

Friomsorgen

Trondheim

15

Oslo

30

Oslo Fengsel

Oslo

30

Trondheim fengsel

Trondheim

23

Politi- og lensmannsetaten

Oslo

97

Trondheim

17

Politiets utlendingsenhet

Oslo

160

Politiets fellestjenester

Oslo

38

Politiets IKT-tjenester

Oslo

66

Namsfogden

Oslo

32

Trondheim

8

Klima- og miljødepartementet

 

158

Departementet

Oslo

54

Miljødirektoratet

Trondheim

40

Oslo

64

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

225

Departementet

Oslo

88

Statsbygg

Oslo

121

Trondheim

16

Kulturdepartementet

 

72

Departementet

Oslo

44

Nidaros domkirkes restaureringsarbeid

Trondheim

28

Kunnskapsdepartementet

 

779

Departementet

Oslo

75

Universitet

Oslo

175

Trondheim

173

OsloMet

Oslo

356

Landbruks- og matdepartementet

 

41

Departementet

Oslo

16

Landsbruksdirektoratet

Oslo

25

Nærings- og fiskeridepartementet

 

36

Departementet

Oslo

36

Olje- og energidepartementet

 

15

Departementet

Oslo

15

Samferdselsdepartementet

 

260

Departementet

Oslo

22

Vegdirektoratet

Oslo

105

Statens vegvesen

Oslo

67

Trondheim

66

Utenriksdepartementet

 

286

Departementet

Oslo

286

Statsministerens kontor