- Utviklingen i fristilte virksomheter nærmer seg privat sektor. Det har blitt vanskeligere å få permisjon med lønn for å gå på organisasjonsfaglige kurs. Spektervirksomhetene er veldig forskjellige, med store ulikheter også for medlemmene. Vi opplever at arbeidsgiversiden er lite velvillig og prøver å stramme inn på rettighetene vi har, sa Rønoldtangen.

Rønoldtangen viste blant annet til et pensjonskurs i Trondheim der flere tillitsvalgte ble nektet permisjon for å delta fordi pensjon ifølge arbeidsgiver ikke er et relevant tema for tillitsvalgte i Spekter.

Rønoldtangen var bedt om å svare på om hovedavtalen kan være et nyttig og godt verktøy i kampen mot New Public Management. Svaret hennes var kontant og kanskje noe overraskende for forsamlingen:

- Svaret er nei, hovedavtalen kan ikke brukes i kampen mot NPM, men svaret er ja når det gjelder påvirkning innenfor de rammer og styringsmodeller som er valgt. Hovedavtalen gjelder ikke beslutninger som treffes på grunnlag av lov, forskrift, stortingsvedtak og kongelig resolusjon, sa hun.

Spekters direktør Lars Haukaas tok i sitt foredrag samme dag til orde for at tillitsvalgte burde konsentrere seg om forholdene på arbeidsplassen og holde seg unne politisk påvirkning.

- Jeg er totalt uenig i at tillitsvalgte skal holde seg unna politiske beslutninger. Vi har en plikt til å jobbe politisk for å fremme medlemmenes interesser. Det er vår politikk og det kommer vi til å fortsette med. Hvis Spekter mener vi ikke skal drive med politikk, så snakker de til feil hovedsammenslutning, sa Rønoldtangen.

Rønoldtangen er ikke overrasket over at Spekter tar New Public Management i forsvar.

- Arbeidsgiverforeningen Spekter er et produkt av NPM, det var oppsplittingen av statlig sektor som gjorde at det var behov for en ny arbeidsgiverorganisasjon. Vi kan ha mange syn på Spekter, men de utgjør et gode fordi de ivaretar interessene til virksomheter som er skilt ut fra staten. Det er nyttig og viktig, sa hun.

Rønoldtangen tok også opp spørsmålet om likeverdighet mellom partene.

- Det er en floskel. Det kan selvfølgelig ikke bli et likeverdig forhold så lenge arbeidsgiver har styringsrett. Da blir det de som har siste ord, noe også Haukaas sa i foredraget sitt. Det samme gjelder lønnsoppgjørene. Så lenge en tilbyr og den andre krever, så er det i alle fall ikke et likeverdig forhold, avsluttet LO Stat-lederen