I brevet som denne uka ble sendt til helseminister Jonas Gahr Støre, fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud og kunnskapsminister Kristin Halvorsen uttrykker de fire organisasjonene bekymring for at noen store statlige virksomheter, sykehusene og universitetene, har to til tre ganger så høy andel midlertidige ansatte som arbeidslivet for øvrig. De mener regjeringen i liten grad har lykkes med å endre dette.

- Helsemyndighetene har i for liten grad bidratt til å gjøre noe med bruken av midlertidige tilsettinger i sykehusene. Om lag halvparten av legene i norske sykehus er midlertidig ansatt, over 90 % av leger i spesialisering er midlertidig ansatt. Våre medlemsorganisasjoner rapporterer også at helseforetakene i betydelig grad tilsetter forskere i midlertidige stillinger, sies det i brevet.

Arbeidsdepartementet foretok i 2010 en klargjøring som konkluderer med at leger under spesialisering ikke faller inn under begrepet praksisarbeid. I strid med dette benytter sykehusene like fullt begrepet praksisarbeid etter arbeidsmiljølovens § 14-9 (1) bokstav c og ansetter leger i spesialisering midlertidig. Daværende helseminister Strøm-Erichsen varslet i 2010 at hovedregelen i helsevesenet, som i resten av norsk arbeidsliv, skal være fast ansettelse. Dette mener de fire i svært liten grad er fulgt opp i praksis.

Stortingsrepresentant Laila Dåvøy stilte 18.12. 2012 spørsmål til arbeidsministeren om bruk av midlertidig tilsetting i de ulike sektorer. Det fremgår i svaret fra arbeidsministeren (21. 12. 2012) at universitetene i 2005 hadde 21, 8 % midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (stipendiater og postdoktorer er ikke medregnet). Tilsvarende tall for 2012 er 21, 9 %. Til sammenligning var årsgjennomsnittet for midlertidig ansatte som andel av alle sysselsatte i Norge 7,9% i 2011.

- Det er ulike tiltak som er nødvendige for å begrense midlertidige ansettelser. I universitets- og høyskolesektoren og i sykehusene dreier det seg blant annet om at man må rydde opp i den praksis som er etablert. Vi vil med dette oppfordre dere som statsråder til tydelige og konkrete grep i inneværende periode, sier de fire hovedorganisasjonene.