- Det er viktig å poengtere at denne rapporten bare er et første steg på veien. Det gjenstår mange utfordringer. Jeg har ved flere anledninger tatt til orde for at vi skal sette oss ved forhandlingsbordet for å finne gode løsninger for de som ikkke ble ivaretattt forrige gang. Denne rapporten legger til rette for det, sier LO Stats leder, Tone Rønoldtangen.

Les mer om rapporten på departementets sider.

Arbeidstakerorganisasjonene har gitt flere innspill underveis i forbindelse med departementets arbeid med rapporten. Arbeidstakerorganisasjonenes synspunkter bør derfor være godt kjent for arbeidsministeren, sier LO Stat, LO Kommune, YS Stat, YS KOmmune, Unio og Akademikerne i en felles pressemelding torsdag kveld.

Arbeidsministeren må nå komme med signaler som gjør at dialogen kan fortsette. Dette blir avgjørende både med tanke på oppstart av eventuelle forhandlinger mellom partene og for muligheten til å komme fram til et eventuelt omforent resultat. All erfaring tilsier at en åpen og inkluderende prosess i forkant av at en eventuell ny offentlig tjenestepensjon skal forhandles mellom partene er avgjørende for et godt resultat, sier de videre.

Rapporten identifiserer flere av utfordringene vi står overfor både med dagens tjenestepensjonsordning og hvis offentlig tjenestepensjon skal endres. Det vil imidlertid fortsatt være behov for ytterligere utredning og analyse av sentrale områder som f.eks. AFP, vern av tidligere opptjening mot levealdersjustering og kompensasjonsnivåer gitt yrkesmønstrene i offentlig sektor.

Arbeidstakerorganisasjonene er tilfreds med at departementet i denne rapporten legger til grunn at offentlig ansatte også i framtiden skal ha en helhetlig pensjonsordning som sikrer en forutsigbar og god pensjon. Den skal være livsvarig og kjønns- og aldersnøytral både i opptjenings- og utbetalingstiden.

En rekke spørsmål er imidlertid ubesvart og det gjenstår et omfattende arbeid før en framtidig offentlig tjenestepensjon kan se dagens lys. De økonomiske konsekvensene er ikke kartlagt i tilstrekkelig grad. De kjønns- og likestillingsmessige perspektivene for dårlig utredet, særlig tatt i betraktning de kjønnsmessige ulikhetene mellom kvinners og menns yrkesdeltakelse. Videre er konsekvensene av karrieremessig lønnsvekst utilstrekkelig belyst.

Dersom man til slutt skal komme fram til en omforent løsning, må det arbeides videre med ordninger som gir en reell mulighet for tidligpensjon fra 62 år, samt et godt livsvarig nivå på alderspensjonen for alle inntektsnivå.

Kontaktpersoner:

LO Kommune: Leder Mette Nord, mobil 918 01 822

LO Stat: Leder Tone Rønoldtangen, mobil 930 05 183

UNIO: Leiar Anders Folkestad, mobil 908 99 244

YS-Stat: Leder Pål N. Arnesen, mobil 916 38 608

YS-Kommune: Leder Erik Kollerud, mobil 932 44 204

Akademikerne: Leder Akademikerne Stat Anders Kvam, mobil 93 25 95 91