A: Samarbeid, integrering og kompetanse

Partene er enige om å videreføre det partssammensatte utvalget med følgende mandat:

Det partssammensatte utvalget skal gjennom samarbeidet bidra til økt felles forståelse om utfordringer og muligheter på følgende fokusområder:

utvikling av samarbeidskultur i virksomhetene
rekruttering og integrering i arbeidslivet
kompetanse
Det er ønskelig at utvalget arbeider med disse fokusområder på bred basis, blant annet sett i sammenheng med temaer som likestilling, miljø, og inkludering.

Partene ser det som viktig å videreføre den utviklingsrettede arbeidsformen som det er høstet gode erfaringer med i dette samarbeidet så langt. Det er derfor naturlig at utvalget behandler de utvalgte temaområdene med utgangspunkt i en arbeidsform som vektlegger:

Utforming av aktivitetsplan
Dokumentasjon av erfaringer fra konkrete eksempler og piloter
Erfaringsseminarer med presentasjon av eksempler og erfaringer
Utforming av materiell på de aktuelle områdene som kan brukes til å stimulere arbeidet og samarbeidet lokalt
Implementering av utvalgets anbefalte tiltak
Evaluering av effekter av utvalgets arbeid
Plan for videre arbeid
Partene ser viktigheten av felles opplæringstiltak knyttet til hovedavtalen. Utvalget bes derfor om å vurdere og foreslå egnede opplæringstiltak tilpasset de behov virksomhetene til enhver tid har.

B: Innledning/Felleserklæring til Hovedavtalen

Partene er enige om at det nedsettes et partssammensatt utvalg som utarbeider forslag til innledning til Hovedavtalen som tydeliggjør partssamarbeidets viktighet og plass i det norske arbeidslivet. Innledningen bør også beskrive partenes felles interesse og ansvar for å få samarbeidet til å fungere lokalt i virksomheten, blant annet gjennom felles opplæring.

Utvalget tar utgangspunkt i eksisterende målformuleringer i del I, II og III i dagens avtale, og vurderer om, og eventuelt hvordan, disse kan sammenstilles og utformes i en samlet form. Dette skal ikke medføre endringer i gjeldende hovedavtalebestemmelser.

Utvalget kan utvikle forslag til målformuleringer for det representative topartssamarbeidet i perspektiv av et arbeidsliv i endring, herunder nye arbeids- og tilknytningsformer, digitaliserte arbeidsprosesser og nye individualiserte kommunikasjonsformer som sosiale medier osv.

Utvalget vurderer hvordan innledningen kan reflektere innspill til formålsformuleringer fra partene fremsatt i hovedavtaleforhandlingene i 2017.

Utvalget kan også foreslå hvordan partene kan belyse temaene angitt i tredje avsnitt gjennom felles utviklingsaktiviteter i perioden.

Felles protokolltilførsler

1. Partene konstaterer at det i en del virksomheter ikke er avsluttet forhandlinger om særavtaler knyttet til hovedavtalens del II og III. Så lenge disse forhandlingene ikke er avsluttet, skal den ordningen som gjaldt i virksomheten før avtalerevisjon praktiseres.

2. I tilknytning til §§ 42 og 43 er partene enige om at så lenge de rammevilkår og eierforhold helseforetakene har pr 14.12 2017 står ved lag, skal et regionalt helseforetak med underliggende helseforetak, anses som et konsern.

3. Partene understreker behovet for at det lokalt legges til rette for at møter i henhold til Hovedavtalen § 51 kun unntaksvis legges til tillitsvalgtes fritid. Dersom møter likevel legges til fritid, kan det etter avtale, som alternativ til timelønn etter § 51, 2. ledd, gis fritid.

4. På virksomhetsnivå bør man jevnlig drøfte virksomhetens påvirkning på ytre miljø. Drøftelsene skal føres i de fora som er egnet for dette og hvor de ansatte er representert.

5. Helseforetaksloven gir de regionale helseforetakene vide fullmakter til å opprette felles foretak/selskaper og endre selskapsstrukturer. Hovedavtalen er ikke til hinder for at hovedorganisasjonene/SAN kan inngå avtaler som gir tilgang til informasjon og rett til drøftinger når nevnte fullmakter tas i bruk.