En gang pr. år bør det holdes informasjonsmøte for ansatte i virksomheten eller dens enkelte avdelinger hvor ledelsen gir generell orientering om virksomhetens forhold og fremtidsutsikter.I virksomhet med styre skal det - med mindre partene er enige om en annen ordning - holdes kontaktmøte mellom styret og de tillitsvalgte når det ytres ønske om det.  Møtene skal styrke samarbeid og tillit ved å drøfte spørsmål av interesse for virksomheten og arbeidstakerne og gi de tillitsvalgte anledning til å fremføre sine synspunkter direkte overfor eiernes representanter i styret.  Flest mulig styremedlemmer og tillitsvalgte bør være med.  Virksomhetens leder eller dennes stedfortreder deltar i møtene og innkaller og arrangerer disse.  Møtene skal ikke gripe inn i reglene for behandling av tvister.  Fra møtene settes opp referat som undertegnes av partene.