Virksomhetens ledelse skal drøfte med de tillitsvalgte:

  • forhold som vedrører virksomhetens driftsmessige og økonomiske status og utvikling,
  • forhold som har umiddelbar sammenheng med arbeidsplassen og den daglige drift, herunder virksomhetens praksis for innleie av arbeidskraft.
  • de alminnelige lønns- og arbeidsforhold ved virksomheten.
  • tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering

Årsoppgjøret skal forelegges de tillitsvalgte straks det er fastsatt.Drøftelser skal holdes regelmessig og så tidlig som mulig, og for øvrig når de tillitsvalgte ber om det. Det skal foreligge dokumentasjon på at drøftelsene er avholdt. Dersom drøftelsene angår arbeidstakernes alminnelige lønns- og arbeidsforhold ved virksomheten, skal det føres referat.