Krav om opprettelse av overenskomst utveksles mellom LO Stat og Spekter. Det skal
innkalles til forhandlingsmøte innen 1 måned etter at krav er mottatt.
Ved forhandlinger om nye overenskomster gjelder bestemmelsen i § 7 tilsvarende.

Virksomheter som i overenskomstperioden opptas som medlemmer i Spekter, blir
bundet av hovedavtalens kap. I til V. Dersom virksomheten er bundet av tariffavtale ved
innmeldelsen i Spekter, gjelder denne til avtalens utløpstidspunkt, men slik at
hovedavtalen mellom Spekter og LO Stat kap. I - V gjøres gjeldende.

Dersom det kreves opprettet overenskomst som følge av at en nyinnmeldt virksomhet i løpet av overenskomstperioden ikke lenger er bundet av tariffavtale, skal partene ta stilling til hvilke bestemmelser i Spekters avtaleverk som skal gjelde i overgangsperioden frem til forhandlingene om ny overenskomst er avsluttet.

Når en virksomhet meldes inn i Spekter, skal Spekter så snart som mulig varsle LO Stat
om innmeldelsen.
Dersom en virksomhet trer ut av Spekter i overenskomstperioden, skal Spekter så snart
som mulig varsle LO Stat dersom LO Stat er part i overenskomst som gjelder i
virksomheten.