Virksomhetene i Spekter inndeles i overenskomstområder som kan bestå av en eller flere virksomheter.
Dersom annet ikke avtales, skal overenskomsten inngås mellom Spekter og LO Stat og
bestå av to deler, A og B.
Del A Overenskomstens generelle del forhandles mellom Spekter og LO Stat og er
felles for alle virksomheter innenfor et overenskomstområde.
Del B Overenskomstens spesielle del forhandles, med mindre annet avtales, mellom
en virksomhet på den ene siden, og på den andre siden forbund/forening under
LO Stat som er forhandlingsberettiget i virksomheten etter § 5.
Eventuelle avvikende ordninger avtales i de innledende sentrale forhandlingene.
Merknad:
For virksomheter som er omfattet av lov om helseforetak og/eller som inngår i
overenskomstområde helse, er det inngått en egen avtale om forhandlingssystem
som har samme varighet og oppsigelsesfrist som denne hovedavtalen.