Bestemmelsene om fredsplikt i overenskomstperioden innskrenker ikke Spekters og LO
Stats rett til å iverksette arbeidsstans til støtte for annen lovlig konflikt i Spekter-området.

Før slik konflikt varsles skal det være ført forhandlinger mellom Spekter og LO Stat om
utvidelse av hovedkonflikten. Forhandling skal holdes innen 4 dager etter at det er reist
krav om det.

Varsel om arbeidsstans skal gis som bestemt i § 9. Ved sympatistreik i virksomheter
tilsluttet Spekter til støtte for ansatte i virksomheter som ikke er tilsluttet Spekter, er
varslingsfristen 3 uker.

Hvis LO Stat erklærer sympatistreik blant ansatte hos Spekters medlemmer på grunn av lovlig konflikt i virksomheter som ikke er medlem av Spekter, skal LO Stat samtidig
erklære sympatistreik ved tilsvarende uorganiserte virksomheter (hvis slike finnes).
Antallet ansatte som medtas i sympatistreiken i virksomheter utenfor Spekter skal
motsvare det omtrentlige antall ansatte i virksomheter i Spekter. Partene kan bli enige om unntak fra denne regelen. LO Stat kan unnta stat, kommuner, kooperasjoner og
arbeiderforetak.

Den adgang LO Stat har til å erklære sympatistreik ved virksomheter tilsluttet Spekter til
støtte for ansatte i virksomheter utenfor Spekter, er avhengig av at kravene ikke går ut
over det som følger av de overenskomster som gjelder i de aktuelle virksomheter i
Spekter.