§ 1  Partsforhold – omfang

Denne avtalen gjelder mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og dens medlemmer, og Landsorganisasjonen i Norge, representert ved LO Stat, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund representert ved YS-Spekter, Unio, Akademikerne-Helse og SAN og deres medlemmer. Avtalen omfatter Spekters medlemsvirksomheter i overenskomstområde 4 Lovisenberg og overenskomstområde 10 Helseforetak.

§ 2  Formål

Ordningen har som formål gjennomføring eller støtte til opplæringstiltak mv. for organisasjonenes tillitsvalgte i helseforetakene.

Opplysnings- og utdanningstiltakene, herunder kurs og skolevirksomhet, skal bl. ta sikte på

  1. en moderne skolering av tillitsvalgte med særlig vekt på produktivitet, miljø, omstilling, effektivisering, økonomi og samarbeidsspørsmål,
  2. forberedelse, tilrettelegging av opplæringstiltak,
  3. gjennom ulike tiltak bidra til økt verdiskapning,
  4. fremme av et godt samarbeid innenfor den enkelte virksomhet.
     

§ 3  Finansiering

Ordningen finansieres ved at arbeidsgiver betaler en avgift som sammen med arbeidstakernes andel etter annet ledd skal utgjøre:
Kr. 174,- pr. år for arbeidstakere som arbeider mellom 4 og 20 timer pr. uke kr. 282,- pr. år for arbeidstakere som arbeider mellom 20 og 30 timer pr. uke kr. 414,- pr. år for arbeidstakere som arbeider 30 timer og derover pr. uke. Stillinger som ikke omfattes av overenskomsten, inngår ikke i avgiftgrunnlaget.

Arbeidstakerne betaler til ordningen ved at arbeidsgiver trekker kr. 3,25 pr. uke kr. 14,08 pr. mnd., eller kr. 169 pr. år i deres lønn. Arbeidstakere som ikke arbeider full stilling, betaler en forholdsmessig andel.

Avgift beregnes i henholdt til de som er ansatt pr. 1. januar og innbetales innen utgangen av april til Opplysnings- og utviklingsordningen i Spekter.

§ 4  Administrasjon

OU-Ordningene i Spekterområdet ledes av et fellesstyre med 12 medlemmer, sammensatt av 6 representanter fra Spekter og 2 representanter fra LO Stat, og 1 representant fra hver YS-Spekter, Unio, Akademikerne-Helse og SAN. Leder utpekes av Spekter. Spekter utfører sekretariatfunksjon for styret, og fører regnskap over bruk av midlene i ordningen. Revidert regnskap forelegges styret til godkjenning.

Styret kan beslutte at administrative oppgaver som mottaking av innberetninger, innkreving av avgift og føring av regnskap kan utføres av utenforstående virksomhet. Eventuelle utgifter til drift og administrasjon og til styrets drift, dekkes av midlene i ordningen.

Styret skal drøfte prinsipielle saker av felles interesse, samt saker som en av avtalepartene ønsker å forelegge styret.

Styret skal godkjenne rapport fra organisasjonene om bruken av midlene, jfr. § 6.

§ 5    Midlenes fordeling

Hovedorganisasjonene/SAN skal innen 1. april melde inn revisorbekreftet medlemstall i overenskomstområde 4 Lovisenberg og overenskomstområde 10 Helseforetak pr. 1. januar. Medlemstallet skal være bekreftet av registrert eller statsautorisert revisor. Styret fastsetter fordelingsnøkkel på grunnlag av dette. Midlene fordeles mellom organisasjonene i forhold til fordelingsnøkkelen. Midler overføres organisasjonene ved utgangen av hvert kvartal.

Dersom det skjer endringer i Spekters medlemsvirksomheter, og dette fører til vesentlige endringer i fordelingsnøkkelen, kan styret fastsette ny fordelingsnøkkel som skal gjelde fra første etterfølgende kvartalsutbetaling.

§ 6  Oversikt over midlenes anvendelse

Hovedorganisasjonene/SAN utarbeider ved hvert regnskapsårs avslutning en rapport hvor man i store trekk redegjør for hvordan midlene er anvendt i det avsluttede regnskapsåret. Rapporten, bekreftet av revisor, sendes styret til godkjenning innen 1. juli året etter regnskapsåret.

§ 7  Regulering

Det kan opptas forhandlinger om regulering av avtalen i forbindelse med revisjon av overenskomsten.

§ 8  Ikrafttredelse og varighet

Denne avtalen trådte i kraft 1.1.2003 og er sist endret fra 1.5.2014. Avtalen har samme varighet og oppsigelsestid som overenskomsten.