Den 11. november 2021 ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiver- foreningen Spekter og LO Stat vedrørende unntak fra hovedavtalens §§ 4 og 7.

Partene er for hovedavtaleperioden 2022-2025 enige om å fravike hovedavtalens bestemmelser om avtalestruktur (§ 4) og forhandling om revisjon av overenskomst (§ 7) for de virksomhetene som er omfattet av lov om helseforetak og/eller som går inn i overenskomstområde Helse.

Overenskomsten forhandles i 5 forhandlingstrinn:

Trinn 1: Spekter og LO Stat forhandler om overenskomstens del A. Spekter og LO Stat fastsetter deretter prinsipper og premisser for forhandlingene i trinn 2 – 4.

Trinn 2: Spekter Helse og de forbund/foreninger tilsluttet LO Stat som har forhandlingsrett i virksomheter i området forhandler om ”de sosiale bestemmelsene” som skal være felles for alle arbeidstakere i overenskomstområdet (del A 1). Merknad: Forhandlingsresultatet gjøres gjeldende også for overenskomstområde Øvrige helseforetak.

Trinn 3: Spekter Helse og de forbund/foreninger tilsluttet LO Stat som har forhandlingsrett i virksomheter i området forhandler om den nasjonale forbundsvise delen av overenskomsten (A 2). Partene tar stilling til om det skal gjennomføres lokale forhandlinger i henhold til trinn 4.

Trinn 4: Det føres eventuelle lokale forhandlinger i henhold til hovedavtalens bestemmelser for de forbund/foreninger tilsluttet LO Stat som har forhandlingsrett i virksomhetene. Før eventuelle lokale forhandlingene starter, skal Spekter og LO Stat fastsette frister for gjennomføring av forhandlingene og for å be om bistand, jf hovedavtalens § 7.

Trinn 5: Spekter og LO Stat avslutter forhandlingene i overensstemmelse med hovedavtalens § 7 femte ledd.

Spekter/Spekter Helse og LO Stat/det enkelte forbund/forening, kan på ethvert forhandlingstrinn definere uløste tvistepunkter som utestående spørsmål og henvise dem til behandling på et senere trinn i forhandlingsprosessen.

Det skal settes opp protokoll fra hvert forhandlingstrinn. Disse protokollene binder partene i selve forhandlingsprosessen, men er ikke selvstendige eller endelige tariffavtaler. Det er først når protokollene til slutt settes sammen til en enhet og er vedtatt (jf. hovedavtalen § 8) at det skapes en overenskomst. Det er denne overenskomsten som skaper fredsplikt i neste periode. Dette er ikke til hinder for at partene i overenskomsten på ordinær måte kan avtale en mellomårsklausul uten fredsplikt.

Forhandlingsresultatet vedtas eller forkastes som en helhet i henhold til reglene i hovedavtalens § 8.

Dersom det ikke oppnås enighet under et av trinnene i forhandlingsforløpet skal Spekter og LO Stat ta stilling til hvordan forhandlingene kan videreføres, eventuelt at en av partene velger å avslutte forhandlingene og si opp plassene.

Denne avtale har samme varighet og oppsigelsesfrist som Hovedavtalen.

Partene ble enige om følgende:

  • Uorganiserte arbeidstakere følger den mest relevante overenskomst for stillingen, og lønnsreguleringer, inkl. virkningstidspunkt, gis tilsvarende det som er avtalt.

Med den mest relevante overnskomst menes den overenskomsten som omfatter flest organiserte arbeidstakere i helseforetaket for den stillingen den uorganiserte har.

Partene vil i fellesskap og hver for seg arbeide for at ovenstående blir fulgt av de lokale parter.