Arbeidslivskriminalitet undergraver den norske modellen, fører til sosial dumping, og koster oss alle dyrt – også i unndratte skatteinntekter. Flere tiltak har vist seg å virke, men er for få. Ikke minst fordi det er for lite fagfolk på bakken. Det har regjeringa sørget for, gjennom sin såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE), altså de årvisse og uprioriterte ostehøvelkutt i statlig sektor. Som mest av alt har ført til færre folk i utøvende ledd.

Vi ønsker oss en regjering på arbeidsfolks side

Vi er vant til at regnearkene på regjeringskontorene gir ganske andre svar enn erfaringen til de ansatte ute i landet. Som tillitsvalgte forholder vi oss til virkeligheten, ikke til tallmagien. 
I Arbeidstilsynet vet vi det er blitt færre kolleger til å løse et mer krevende samfunnsoppdrag.. Så får regjeringen mene hva de vil. Enten de tror på regnearkene og egne bortforklaringer, eller ikke.

Regjeringen må gjerne mene at vi bommer. La det ikke være tvil, og hør nå på oss som kjenner dette fra innsiden: Arbeidstilsynets evne til å utføre tilsyn på arbeidsplassene er svekket under denne regjeringen. 

Regjeringen vil ignorere virkeligheten

Regjeringen kan ikke ignorere virkeligheten. Joda, det er kommet noe nye midler, men også kuttet i budsjettene. Tilførte ressurser er investert i økt byråkratisering og kontroll med ansatte. Fratatte ressurser har svekket det operative leddet og redusert antall inspektører. Fakta.

Regjeringens autopilot slår inn når tillitsvalgte måtte mene at etatene er svekket. Neida, styrket! Jo visst er det kuttet for å oppnå avbyråkratisering og effektivisering, men mer er tilført i budsjettøkninger.

Antall tilsyn er blitt dramatisk færre under Erna

Alvoret understrekes av direktøren for Statsbygg, Harald Nikolaisen, i Klassekampen 6. mai. Også han vil ha et sterkere arbeidstilsyn. Så vil regjeringa, med arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen, rykke ut: Vi har jo styrket Arbeidstilsynet! Tja, for å forsterke administrasjonen og for å løse smittevernoppdraget. Men ikke den operative kapasiteten i kampen mot den underliggende utfordringa: Vedvarende, alvorlig arbeidslivskriminalitet. Statistikken er tydelig: Antall tilsyn sank fra 15.000 i 2016 til 9600 i 2020. Reduksjonen i fysiske tilsyn er enda større.

Dagen etter at Klassekampen brakte signalene fra Statsbygg kunngjorde regjeringa at den vil kartlegge omfanget av økonomisk kriminalitet. Prisverdig! Da har regjeringa igjen erkjent at dette er en alvorlig utfordring – og at den mangler kunnskap! Hvor lenge har den sittet, uten god nok oversikt? Snart åtte år. Hvor lenge har statssekretær Thor Kleppen Sættem, som slapp nyheten, sittet – uten tilstrekkelig kunnskap? Snart fem år.

Rekylen bør bli hard, i september!

Fakta Arbeidstilsynet:
  • Arbeidstilsynet er det viktigste statlige redskapet i kampen mot ulovlige og kritikkverdige forhold i norsk arbeidsliv: arbeidslivskriminalitet.
  • Arbeidstilsynet driver forebygging, særlig gjennom opplæring og tilsyn, dels gjennom rapportering, dels fysiske inspeksjoner.
  • Arbeidstilsynet er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.
  • Tilsynets operative bemanning er redusert under Solberg-regjeringa, dels som følge av ABE-reformen, dels etter andre innstramminger og omorganisering. 
  • Siden  2015 fratatt tilsynet om lag 20 mill. kroner. Kutt og omorganiseringen har ført til at operativt ansatte som har gått av med pensjon ikke er erstattet, med mindre operativ kapasitet som resultat.
  • Antall tilsyn sank fra 17.892 i 2015 til 9606 i 2020; altså nær halvert. Vedtak om pålegg ble om lag halvert; det ble flere vedtak om stans.
  • Smitteverntilsyn på arbeidsplasser er én av Arbeidstilsynets oppgaver, og har – etter hvert – blitt hovedprioritet under pandemien.
  • Arbeidstilsynet har ikke manglet ressurser til nå (våren 2021) iflg. arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen, men tilføres 50 mill. ekstra for å behandle søknader om karantenested for utenlandske arbeidere.
  • Først i november 2020 fikk Arbeidstilsynet i oppgave å prioritere smittevern ved tilsyn hos bedrifter.
  • Arbeidstilsynet har avdekket en rekke graverende brudd, så vel som generelt slurv, på smittevernreglene.

Arbeidslivspolitikken