1. Forhandlinger skal foregå på det nivå innenfor virksomheten som har myndighet til å inngå avtale.
  2. Dersom det ikke er mulig å komme fram til enighet, skal det foretas megling med sikte på å løse saken, hvis en av partene krever det. Megling foretas av topplederen eller en annen fra ledelsen i virksomheten, så sant partene i det enkelte tilfelle ikke blir enige om en annen megler innenfor virksomheten. Dersom topplederen har vært forhandlingspart i saken, foretas meglingen av en representant fra fagdepartementet.
  3. Dersom det under megling ikke oppnås enighet, skal de tillitsvalgte uten ugrunnet opphold meddele arbeidsgiver om de krever saken avgjort av en partssammensatt nemnd med nøytral leder oppnevnt etter reglene i § 8, eller om de vil bringe saken inn for fagdepartementet. Hvis organisasjonene seg imellom ikke blir enige om dette spørsmålet, velges partssammensatt nemnd. Fagdepartementet kan ikke være både megler og tvisteløser i samme sak, jf. nr. 2.
  4. Nemnda og fagdepartementet er ikke bundet av eventuell enighet mellom arbeidsgiveren og en eller flere organisasjoner. Saken kan ikke bringes inn for fagdeparte¬mentet dersom avgjørelsesmyndighet ved lov eller kgl.res. er tillagt annen myndig¬het. Videre kan saken ikke bringes inn for en partssammensatt nemnd hvis virksom¬heten er et departement eller hvis departementet er en del av virksomheten. 
  5. Bringes saken inn for fagdepartementet, avgjøres saken der etter drøftinger med organisasjonene.