1. Avgjørelser som treffes ved forhandlinger må:
  a.  ligge innenfor arbeidsgiverinstansens myndighetsområde
  b.  ligge innenfor rammen av budsjettvedtak Stortinget har fattet, eller innenfor rammen av budsjettfullmakter Stortinget har gitt
  c.  være underlagt og i samsvar med de instrukser eller de prioriteringer som det enkelte fagdepartement fastlegger for virksomheten, eller som virksomheten     selv har truffet etter fullmakt.
   
 2. Arbeidsgiver plikter å ta de sakene som nevnt nedenfor opp til forhandling med organisasjonene ved de tillitsvalgte, med mindre partene i det enkelte tilfelle blir enige om noe annet (jf. likevel nr. 1). Organisasjonene ved de tillitsvalgte kan kreve opptatt forhandlinger om de samme sakene.
  Opplistingen i bokstavene a) til f) nedenfor er uttømmende:
  a.    interne organisasjonsendringer der følgende tre vilkår er oppfylt samtidig:
  -  Organisasjonskartet endres
  -  Endringen er ment å vare over seks måneder
  -  Endringen medfører omdisponering av personale og/eller utstyr
  Samarbeidet om interne organisasjonsendringer kan skje i partssammensatte arbeidsgrupper, jf. for øvrig § § 11 nr. 3 og 12 
  b.    opprettelse av ny stilling (bemanningsøkning), med mindre fordelingen av nye stillinger allerede er avgjort gjennom budsjettbehandlingen, alternativt av den som har budsjettdisponeringsmyndigheten
  c.    velferdstiltak og fordeling av velferdsmidler som er satt av i henhold til retningslinjer fra Departementet
  d.    personalreglement, jf. statsansatteloven § 2. Se også merknad til § 14 nr. 1
  e.    disponering av arealer til arbeidslokaler, stillerom, hvilerom, spiserom, også i nye, leide eller ombygde lokaler.
  Merknad til e: 
  Plasseringen av avdelinger eller hvilket kontor eller arbeidsplass som skal benyttes av den enkelte arbeidstaker, er et drøftingsspørsmål. Det samme gjelder spørsmålet om et kontorareal skal være åpent eller inndelt i kontorer.
  f.    saker under arbeidsmiljøloven § 7-2 (2) som vil være gjenstand for forhandlinger etter Del 1 i hovedavtalen og som partene i tilpasningsavtalen er enige om skal behandles etter reglene i disse avtalene. 
 3. Organisasjonene har rett til å uttale seg i saker som i henhold til nr. 1 ikke vil være forhandlingsgjenstand. Dersom organisasjonene krever det, skal slike uttalelser følge saken til overordnet instans, men ikke lenger enn til fagdepartementet.