Denne avtalen gjelder fra 1. januar 2018 til 31. desember 2021.  Dersom avtalen før dette tidspunkt ikke sies opp med 6 – seks –  måneders varsel, gjelder den videre 2 år av gangen med samme oppsigelsestid.