Retningslinjer for LO Stats utdanningsstipend studieåret 2024/2025:

 1. Søknadsfrister 1. september 2024 og 15. januar 2025. Dette gjelder både hel- og korttidsstudier.
 2. Hovedkriteriet for tildeling av stipend er at søkerne kommer inn under Hovedtariffavtalen i staten eller overenskomstene i Spekter.
 3. Størrelsen på stipendiet er til enhver tid avhengig av antall søkere og tilgjengelige midler.
 4. Innstilling på stipendet blir gitt med forbehold om godkjenning av medlemskap fra forbundet. Det kreves ett års medlemskap.
 5. Arbeidsledige omfattes i inntil ett år hvis de før ledighet tilhørte et tariffområde som faller inn under ordningen.
 6. Studentmedlemmer og medlemmer som har gått over til passivt medlemskap omfattes det første året de går over fra ordinært medlemskap til studentmedlemskap/passivt medlemskap, dersom de umiddelbart før overgangen tilhørte et tariffområde som faller inn under ordningen. Tildeling av stipend etter dette punkt er begrenset til ett skoleår.
 7. Stipend skal ikke dekke utgifter til kurs som i sin helhet dekkes av arbeidsgiver eller av offentlig finansieringsordninger.
 8. Medlemmer som mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV har rett på stipend etter gjeldende retningslinjer. LO Stat vil kreve dokumentasjon på vedtak fra NAV. Støtte fra NAV vil kunne gi redusert stipend. 
 9. Lærlinger omfattes ikke av ordningen for den opplæring som omfattes av lærlingeforholdet.
 10. For deltidsansatte settes grensen for å bli omfattet av ordningen tilsvarende 25 % stilling.
 11. Utgifter som kan dekkes er kurs-/semester-/eksamensavgift, bøker og materiell, herunder utgifter til PC og nødvendig programvare. Vi dekker ikke bo- og reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste.
 12. Før utbetaling av stipendet må det foreligge bekreftelse om opptak fra utdanningsinstitusjon, samt bekreftelse på utgifter det er søkt støtte til og at søker er fortsatt medlem. Det skal sendes inn skriftlig og original dokumentasjon som viser betalte utgifter. Eksempelvis bankutskrift eller kvitteringer.
 13. Stipendmottaker plikter å opplyse LO Stats utdanningsfond om eventuelle avbrudd av studiene, forandringer i forhold til opprinnelig søknad, og årsak til dette. Ved avbrudd/forandring av studier kan stipendet helt eller delvis trekkes tilbake. Stipendmottaker plikter å rapportere om bruk av midlene og framlegge dokumentasjon for gjennomført utdanning/deler av utdanning. Dette skal skje senest 1 måned etter endt studieår, eller den periode det er gitt stipend til. Utbetalt stipend kan kreves tilbakebetalt om retningslinjene ikke er fulgt.