Eivind Gran (Født 1958) er utdannet adjunkt og var i årene 1984 til 1988 ansatt i Studentsamskipnaden i Oslo. Han ble nærmest umiddelbart etter ansettelsen aktiv tillitsvalgt i Fellesklubben i SiO.

Han var leder av NKFs lokale fagforening, deretter leder av NTLs lokale avdeling og leder av Fellesklubben (den lokale LO-klubben for NKF, HK, HRAF og NTL). Han var dessuten de ansattes representant i SiOs hovedstyre.

Fra 1988 til 2000 var Gran forbundssekretær i NTL. Hovedarbeidsområdet var knyttet til forbundets tariffavtaler inngått med basis i Arbeidstvistloven.

Fra 1. november 1993 til 30.april 1994, ble han utlånt til Statstjenestemannskartellet for å utrede konsekvensene av etableringen av den nye arbeidsgiverforeningen for offentlig eide virksomheter, NAVO.

I 2001 ble Eivind ansatt som rådgiver i LO Stat. Oppgavene i LO Stat var relatert til partsforholdet til NAVO. Hovedoppgavene var tariffrevisjoner og mellomoppgjør, reforhandling av hovedavtalen, forhandling om rettstvister på hovedavtalen og overenskomstene, samt veiledning overfor forbundene i tariffrelaterte spørsmål.

I 2007 ble Gran ansatt som forbundssekretær i MFO. Arbeidsfeltet hans her har vært knyttet til orkester-, teater- og operarelaterte saker, og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte og frilansere i disse virksomhetene.

Han ble valgt til nestleder i LO Stat på ekstraordinært representantskapsmøte i februar 2010, og tiltrådte dette vervet 1. april samme år.

Gran er medlem i NTL og bor på Lillestrøm.