Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Vedtekter, LO Stats utdanningsfond

LO Stats utdanningsstipend ble opprettet av Kartellets styre den 19.11.92 etter at beslutning om avsetting av midler fra utjamningsfondet ble fattet 10.02.92. Fondet finansieres ved vedtak i fondsstyret om at det skal tilføres midler fra forbundene.


§ 1 Formål

LO Stats utdanningsfond har til formål å gjennomføre eller støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer. Rettighetene er knyttet til at søker kommer inn under hovedtariffavtalen i staten eller overenskomstene i Spekter, og har minimum ett år sammen-
hengende medlemskap.

§ 2 Økonomi

Fondsmidlene plasseres sikrest mulig og nyttes som bestemt i § 3.

LO Stats styre fastsetter de årlige rammer som skal anvendes til stipend.
 

§ 3 Kriterier for utdeling av stipend

Stipendet kan ytes til:

- Etter- og videreutdanning direkte knyttet til yrket, eller omskolering til annet yrke
- Studier ved universiteter og høyskoler (hel- eller deltid)
- Fag-/svennebrev etter Lov om fagopplæring i arbeidslivet (§ 20-opplæring)
- Allmennfaglig utdanning med sikte på studiekompetanse
- Grunnskolefag
- Opplæringstiltak innenfor organisasjons- og bedriftsutvikling knyttet til bedrifter.
 

§ 4 Administrasjon

LO Stats administrasjon administrerer fondet og midlene forvaltes av LO Stats styre som fondsstyre. Fondets beretning og regnskap behandles separat av styret.

Arbeidsutvalget oppnevner et eget innstillingsutvalg. Vedtak i innstillingsutvalget kan ankes til arbeidsutvalget.
 

§ 5 Nærværende vedtekter er fastsatt av LO Stats styre

Senere endringer må godkjennes av styret.
 

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no