Hurtiglenker

Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv.

Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv.

Kapittel 1 Virkeområde og omfang

§ 1 Virkeområde og omfang
1. Særavtalen omfatter permisjoner og økonomiske vilkår mv. under etter- og videreutdanning.
Særavtalen omfatter også grunnutdanning i betydning intern utdanning, etatsopplæring.
2. Særavtalens kapittel 2 og 3 gjelder ikke undervisningspersonale ved universiteter og høgskoler, da disse har egne regler.
3. Det avtales særskilt mellom staten og hovedsammenslutningene hvordan avtalen skal tilpasses undervisningspersonalet i grunn- og videregående skole.
4. Deltidstilsatt arbeidstaker med fast ukentlig arbeidstid (eventuelt gjennomsnittsberegning) kommer inn under avtalen på samme måte som arbeidstakere i heltidsstilling.
5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet eller den KMD gir fullmakt, kan fastsette andre bestemmelser eller annen godtgjørelse enn det som fremgår av denne særavtale. Ved endring av bestemmelser eller godtgjørelser, skal dette skje i samråd med hovedsammenslutningene.


Kapittel 2 Økonomiske vilkår

§ 2 Permisjon med full lønn
Permisjon med full lønn kan innvilges for inntil ett år når:
a)    etter- og videreutdanning er nødvendig for virksomheten
b)    etter- og videreutdanning skal kvalifisere arbeidstakeren for fortsatt arbeid i stillingen eller virksomheten, og utdanningen er en integrert del av arbeidsvilkårene
c)    etter- og videreutdanning er nødvendig for at arbeidstakeren skal kunne fortsette i staten.
Det er virksomheten som vurderer om etter- og videreutdanning er nødvendig. 
Med lønn forstås lønn etter hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 2 nr. 1 dersom ikke annet er avtalt. 

§ 3 Permisjon med delvis lønn
Permisjon med delvis lønn kan innvilges for inntil ett år i de tilfeller etter- og videreutdanningen har mindre eller liten betydning for virksomheten. Virksomheten vurderer nødvendigheten av etter- og videreutdanningen.
Med lønn forstås lønn etter hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 2 nr. 1 dersom ikke annet er avtalt. 

§ 4 Stipend
Det kan gis stipend til etter- og videreutdanning som virksomheten har behov for. Stipendet kan gis i kombinasjon med permisjon med eller uten lønn. Stipend kan også gis til dekning av utgifter som studieavgift, bøker, materiell mv.

§ 5 Utbetaling av lønnsmessige tillegg
Ved pålagt etter- og videreutdanning av inntil tre måneders varighet, utbetales lønn i henhold til fellesbestemmelsene § 11 nr. 1.
Ved pålagt etter- og videreutdanning på turnusfridager skal arbeidstakere, som ikke får lønn på disse dager utover hva de ville fått ved å utføre sitt ordinære arbeide, gis fri inntil to dager for turnusfridager som er medgått til etter- og videreutdanning. 
Arbeidstakere som etter tidligere praksis får særskilt godtgjørelse for turnusfridager som er medgått under etter- og videreutdanningen, skal ikke gis :fridager i tillegg. 

Kapittel 3 Refusjon og plikttjeneste

§ 6 Utgifter ved etatsskoler
Virksomheten kan dekke reise- og oppholdsutgifter ved etatsskoler. Satsene fastsettes av virksomheten.

§ 7 Reiseutgifter
For pålagt etter- og videreutdanning, kurs og konferanser dekkes reiseutgifter mellom hjemsted og utdanningssted ved opplæringens begynnelse og slutt etter Særavtale for reiser innenlands for statens regning.

§ 8 Utgifter til omsorgsforpliktelser ved etter- og videreutdanning, kurs og konferanser
Arbeidstakere som har omsorgsforpliktelser for barn til og med 12 år, funksjonshemmede barn, eldre og uføre, kan ved deltakelse på pålagt etter- og videreutdanning, kurs og konferanser få dekket sannsynliggjorte utgifter som skyldes omsorgsforpliktelser, med inntil kr 500,- pr. døgn. Ordningen er begrenset til 14 døgn pr. år, for eneforsørgere 20 døgn pr. år. Det forutsettes at forpliktelsen ellers ville ha hindret arbeidstakeren i å delta.

§ 9 Refusjon av utdanningsutgifter/plikttjeneste
1.  Når det gis permisjoner med hel eller delvis lønn, og/ eller
utdanningsutgifter/ stipend dekkes av virksomheten, kan det inngås avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om plikttjeneste, og om refusjon av utdanningsutgifter/ stipend hvis arbeidstakeren unnlater å oppfylle avtalen om plikttjeneste.
Ved permisjon av kortere varighet enn to måneder eller ved utdanningsutgifter lavere enn 1 G, inngås det ikke avtale om plikttjeneste.
2.  Plikttjenesten skal i alminnelighet være det dobbelte av permisjonstiden

Kapittel 4 Permisjon med lønn ved lese- og eksamensdager

§ 10 Lese- og eksamensdager
1. Arbeidstakere har i forbindelse med eksamen rett til en eksamens- eller en lesedag
pr. to studiepoeng. Lesedagen(e) skal benyttes i umiddelbar tilknytning til eksamen. Arbeidstaker og arbeidsgiver må på forhånd avtale når dagene skal benyttes.
Arbeidstakere som tar etter- og videreutdanning som er til nytte for virksomheten eller for arbeidstakerens stilling/kompetanse, har rett til permisjon med lønn til sammen i inntil 21 lese- og eksamensdager i løpet av et studieår.

2. For studier som omfatter fag fra videregående skole, tilsvarer 20 skoletimer pr. studieår ett studiepoeng. Lese- og eksamensdager beregnes etter pkt. 1. Medgått tid til hjemmestudier har ingen betydning for beregning av studiepoeng.

3.  Andre typer kurs og opplæring med avsluttende eksamen som ikke måles i studiepoeng, gir bare rett til permisjon med lønn på eksamensdagen(e). Er kurset til nytte for virksomheten, kan arbeidstakeren i tillegg gis permisjon med lønn en lesedag i umiddelbar tilknytning til eksamen.

4.  Arbeidstakere som mottar stipend i forbindelse med studiene, har kun krav på lese­og eksamensdager uten lønn, jf. pkt. 1.

5.  For midlertidig ansatte i kortere ansettelsesforhold enn 12 måneder, kan det gis permisjon med lønn etter pkt. 1 - 4 ovenfor.

Kapittel 5 Varighet 

§ 11 Varighet
KMD og hovedsammenslutingene er enige om å videreføre Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv. fra og med 1. januar 2020, til og med 31. desember 2021.

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no