Hurtiglenker

Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • Særavtale om godtgjørelse mv. på tokt

Særavtale om godtgjørelse mv. på tokt

1 Hvem avtalen gjelder for

Avtalen gjelder for faste og midlertidige ansatte som har sitt ordinære arbeid på land, og som midlertidig utfører tjeneste knyttet til sitt ordinære arbeid ombord på skip på tokt. 
Andre statsansatte, herunder ansatte i rekrutteringsstillinger, omfattes av avtalen dersom de inngår i de ordinære vaktordninger på tokt.

2 Vaktordning

Avtalen bygger på et 2-vaktsystem basert på 84 timer arbeidstid pr. uke. 2-vaktsystemet innebærer 12 timer arbeid pr. døgn. Arbeid utover arbeidstid i følge vaktordningen, skal være pålagt og attestert av toktleder.

3 Arbeidsgodtgjørelse

Arbeidstakere som deltar på tokt, skal gis en omforent arbeidsgodtgjørelse. Arbeidsgodtgjørelsen skal være en kompensasjon for arbeid ut over ordinær arbeidstid, for arbeid om natten mv. 

A. Arbeidsgodtgjørelse for tokt på hverdager er kr 1 589 pr. døgn
B. Arbeidsgodtgjørelse for tokt lørdager/søndager er kr 3 206 pr. døgn
C. Arbeid på helge- og høytidsdager kompenseres etter hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 16.
D. Utbetaling av arbeidsgodtgjørelse er betinget av minst 12 timers fravær. Overskytende døgn på 6 timer eller mer, regnes som helt døgn.

Godtgjørelse utbetales fra det tidspunkt vaktordningen etableres og inntil det tidspunkt vaktordningen opphører. Når vaktordning ikke er etablert, gjelder hovedtariffavtalens fellesbestemmelser. 
Arbeid utover arbeidstid i vedkommende vaktordning skal lønnes etter hovedtariffavtalens fellesbestemmelser.

4 Avspasering

A. Hverdager: Det forutsettes avspasering med 4 timer pr. arbeidsdøgn for den tid 2-vaktsystem er etablert.
B. Lørdag og søndag: Det forutsettes avspasering med 7 timer og 30 minutter (1 dag) pr. arbeidsdøgn for den tid 2-vaktsystem er etablert. 
C. Arbeidsgiver utarbeider avspaseringsplan etter drøfting med den enkelte arbeidstaker. Det er arbeidsgivers plikt å påse gjennomføring av planen.
D. Det kan maksimalt overføres 130 timer fra et kalenderår til et annet. Det som ikke er avspasert, eller kan overføres, skal komme til utbetaling.
E. Arbeidstakere som ikke kan avspasere opparbeidet tid, får utbetalt ordinær timelønn for denne. 

5 Utgifter til kost og overnatting

A.    Arbeidsgiver sørger for kost og overnatting på tokt. 
B.    I de tilfeller der arbeidsgiver ikke sørger for kost, dekkes utgifter til måltider slik: 75 % av den til enhver tid gjeldende sats i § 9 punkt 1 c) i Særavtale om dekning av utgifter til reiser og kost innenlands. For tokt som varer mer enn et døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et nytt døgn. 
C.    Overnattingen må ha tilfredsstillende standard i forhold til reisens art. Om overnattingen skal anses for ha tilfredsstillende standard, drøftes mellom tjenestemannsorganisasjonene og arbeidsgiver. 
Der arbeidsgiver ikke sørger for overnatting med tilfredsstillende standard, utbetales en kompensasjon tilsvarende 90 % av den til enhver tid gjeldende sats i § 10, punkt 2 i Særavtale om dekning av utgifter til reiser og kost innenlands. 
D.    I de tilfelle det under tokt er nødvendig med overnatting på land, dekkes utgifter til kost etter Særavtale om dekning av utgifter til reiser og kost innenlands eller etter Særavtale for reiser utenlands for statens regning. 
Under reise til og fra utgangspunkt/endepunkt for toktet dekkes utgifter til kost etter disse særavtalenes bestemmelser.
I de tilfeller tjenestemannen selv må betale overnattingen, refunderes legitimerte utgifter etter § 10 i Særavtale om dekning av utgifter til reiser og kost innenlands.

6 Særlige bestemmelser

A. Hvis fartøyet under tokt blir liggende ved kai i mer enn:
•    24 timer på grunn av dårlig vær eller
•    12 timer på grunn av utstyrsfeil eller skader mv. eller
•    6 timer på grunn av skifte av mannskap og vaktordningen av den grunn opphører, utbetales ikke arbeidsgodtgjørelse, men godtgjørelse etter hovedtariffavtalens fellesbestemmelser.
B. Hvis fartøyet under tokt blir liggende til havs på grunn av dårlig vær mv., opprettholdes vaktordningen.
C.    Ved enighet kan partene lokalt avtale annen godtgjørelse enn det som følger av punktene 3 A og B og 4 A og B, for visse særoppdrag, avvikende arbeidstidsordninger og oppdrag av inntil syv dagers varighet.

7 Forsikring

A. Oppdragsgiver er selvassurandør.
B. Fagdepartementet kan gi erstatning for skade og tap av reisegods for en verdi av inntil kr 30 000.
C. Under toktets varighet, svarer staten for en erstatningssum av inntil 15 ganger folketrygdens grunnbeløp ved død eller invaliditet som følge av ulykke.

8 Reguleringsklausul i perioden

Det forhandles årlig om regulering av satsene under punkt 3A og 3B.
Satsene reguleres med summen av datotilleggene som gis på A-tabellen og i tillegg de prosentvise avsetningene som partene blir enige om å øremerke til eventuelle sentrale justeringer og lokale forhandlinger.

9 Varighet

Avtalen trer i kraft 1. januar 2016 og gjelder til og med 31. desember 2016. 


Protokolltilførsel 1
Partene er enige om at punkt 7 Forsikring kan tas opp til forhandlinger i perioden.

Protokolltilførsel 2
Partene er etter langvarige forhandlinger kommet til at arbeidstakere som ansettes kun for toktet, lønnes etter og omfattes av HTAs bestemmelser for den gjenværende avtaleperioden, dog ikke utover 31. desember 2016. 

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no