Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Mønstervedtekter for LO Stats fylkesutvalg

Vedtatt i styret i LO Stat 14.11.2017

§ 1 Navn

Fylkesutvalgene skal hete LO Stat …… (navnet på fylket).

§ 2 Medlemskap

Alle forbund som er medlem av LO Stat er også medlem av fylkesutvalgene, jfr. LO Stats vedtekter § 8.

§ 3 Formål

Fylkesutvalgene er felles organ for lokale organisasjonsledd i forbund som er tilsluttet LO Stat. Fylkesutvalgene er bindeledd og serviceorgan for de lokale organisasjonsledd og hjelpeorgan for LO Stat og skal drive med:
- samfunnsrettet aktivitet
- bistå forbundene lokalt i faglige spørsmål
- agitasjon og verving i samarbeid med forbundene
- oppgaver pålagt av LO Stat
- arbeidslivs- og næringspolitikk
- kurs- og opplysningsvirksomhet
- ideologisk og holdningsskapende arbeid

§ 4 Distriktssekretærene

LO Stats distriktssekretærer skal administrere og koordinere virksomheten til de lokale fylkesutvalgene innen sitt område.

§ 5 Styret

Forbundene utpeker én representant med vararepresentant til styret, for inntil 1 000 medlemmer i fylket og ytterligere én representant for hvert påbegynte 1 000 medlemmer, men maksimum tre representanter fra hvert forbund. I tillegg kan styret bestå av inntil fire distriktsrepresentanter, som velges av styret.

§ 6 Arbeidsutvalg

Styret velger arbeidsutvalg blant styrets medlemmer. Arbeidsutvalget består av tre personer, men kan ved behov, utvides med inntil to representanter.

§ 7 Valgbarhet

Som medlem av styret utpekes yrkesaktive personer som innehar sentrale tillitsverv innenfor sin organisasjon lokalt, for eksempel leder, nestleder eller andre som har sentrale verv i sin organisasjon.

§ 8 Møter

Det avholdes minst 2 styremøter pr. år. Ett av styremøtene skal behandle årsrapport, vedta aktivitetsplan i samsvar med de tildelte midler, samt foreta valg av arbeidsutvalg og eventuelle distriktsrepresentanter.

§ 9 Økonomi

Utgifter til drift av fylkesutvalgene dekkes av LO Stat. Fylkesutvalgene utarbeider, i samarbeid med distriktssekretæren, forslag til budsjett på aktiviteter og skolering som sendes LO Stat sentralt.

§ 10 Vedtektenes gyldighet

Det tilligger LO Stats styre å foreta eventuelle endringer i mønstervedtektene.
Mønstervedtektene er retningsgivende for fylkesutvalgene. Dersom lokale forhold gjør det nødvendig, kan fylkesutvalgene vedta egne retningslinjer. Disse skal godkjennes av arbeidsutvalget i LO Stat.

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no