Hurtiglenker

Søk

Du er her:

LO Stats krav 4 - økonomi


Hovedtariffoppgjøret i staten pr 1.mai 2016


1.    Økonomi

LO Stats økonomiske krav er holdt innenfor en årslønnsvekst på 2,4 prosent og er i tråd med frontfaget. Vi viser i denne sammenhengen til vårt krav 1.
Statens tilbud om fordeling av disponible midler til generelt tillegg og lokale forhandlinger avvises.
 LO Stat krever at det gis et generelt tillegg til alle på kroner 8.000 på hovedlønnstabellen  med  virkning fra 1.mai 2016. 
Statens tilbud om avsetning på 0,1% prosent av lønnsmassen til fellesbestemmelsene mm, aksepteres. Se LO Stats krav til nye satser i fellesbestemmelsenes § 15.

2.    Endringer i hovedtariffavtalen

Våre krav til endringer framgår av vedlegg 1 og 2.

3.    Endringer i lønnsplanhefte/sentrale  tiltak

LO Stat avviser statens krav om å fjerne «taket»/øverste lønnstrinn i lønnsspenn og rammer. 
Vi krever at det settes av midler til sentrale tiltak, jfr vedlegg.

4.    Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016

LO Stat kommer tilbake med innspill/merknader senere i forhandlingene.

5.    Videre arbeid med lønnssystemet i staten

Forutsetninger:

  • Utvalget skal være partssammensatt
  • Årets hovedtariffoppgjør må gjennomføres innenfor de rammene dagens hovedtariffavtale gir. Dette innebærer at det ikke må gjøres systemendringer ved årets oppgjør eller vesentlige endringer i hovedtariffavtalens bestemmelser om lokale og sentrale forhandlinger

Innspill til mandat:

  • Målsettingen må være å komme fram til endringer som partene har tillit til og som vil stå seg over tid. Systemet må være enkelt å praktisere og forvalte samt bidra til åpenhet om lønns- og arbeidsvilkår i staten. 
  • Dagens lønnssystem er basert på behovet for å ivareta samfunnsøkonomisk styring og å legge til rette for lokale forhold. Dette er en viktig premiss også i arbeidet videre.  Lønnssystemet i staten må derfor gi de sentrale parter muligheter til å avtale et sentralt tillegg og andre tiltak som gir de sentrale partene mulighet til å ivareta likelønn og prioriteringer på tvers av virksomheter. 
  • Forhandlingsretten må ikke svekkes og tjenestetvistloven må fortsatt ligge til grunn.  
  • Mandatet må gi partene reell mulighet til å gjennomgå dagens system og mandatet må ivareta dette. 
  • Iverksetting av endringer i lønnssystemet er avhengig av konsensus mellom alle fem parter og skal ende opp i 4 likelydende hovedtariffavtaler. 

6.    Offentlig tjenestepensjon

LO Stat krever følgende formulering inn som nytt punkt d) i pkt 1.5 Reguleringsbestemmelse for 2.avtaleår:
Dersom det i forbindelse med mellomoppgjøret pr 1.mai 2017 forhandles om tilpasning av tjenestepensjonsordningen og AFP til ny folketrygd, er partene enige om at oppgjøret skal være gjenstand for uravstemning.

7.    Vedlegg

Vedlegg 3.  Intensjonserklæring om omstilling under trygghet. Teksten videreføres.
Vedlegg 4. Pensjonsgivende variable tillegg. Vi opprettholder vårt krav om at de samlede variable tillegg inngår i sin helhet i pensjonsgrunnlaget.
LO Stat tar forbehold om nye og / eller endrede krav under forhandlingene.

 

Tone Rønoldtangen
Leder LO Stat

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no