Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Kravene

Krav 1
HOVEDOPPGJØRET I STATEN
1. MAI 2016

Fra LO Stat
12. april 2016 kl. 13.00


Bakgrunn

De siste ti årene har norsk økonomi vært i sterk vekst. Veksten har avtatt og vi er inne i en lavkonjunktur og veksten blir svakere enn de foregående årene. 
Det forventes likevel noe vekst i brutto nasjonalprodukt og moderat lønnsvekst.
Det er viktig med en koordinert lønnsdannelse og et godt inntektspolitisk samarbeid. Det har vært viktige faktorer for norsk økonomisk utvikling. Vi har vært bedre rustet enn mange andre land gjennom høy sysselsetting og lav arbeidsledighet. Nå ser vi dessverre at ledigheten øker, spesielt på Vestlandet, som følge av fallet i oljeprisene.
Høy kvalitet på offentlige tjenester er en avgjørende forutsetning for verdiskapningen i privat sektor, og for fortsatt god velferd og utvikling av samfunnet. En kunnskapsbasert og omstillingsdyktig offentlig sektor er et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv og privat sektors evne til omstilling og nyskaping.
Hovedtariffavtalen og tariffoppgjøret er de viktigste redskapene for å sikre arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår, høy sysselsetting og rettferdig fordeling. For å opprettholde høy kvalitet på tjenestene må staten rekruttere, beholde og utvikle kvalifisert arbeidskraft. Staten er det tariffområdet som har den høyeste andelen arbeidstakere med høyere utdanning, og  2/3-deler har utdanning fra universitet og høgskole. Staten som sentral arbeidsgiver har et særlig ansvar for konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.
Normalarbeidsdagen er en forutsetning for et arbeidsliv som ivaretar god balanse mellom hvile, jobb og fritid. Et arbeidsliv for heltid og lange karrierer forutsetter reelle medbestemmelsesordninger, gode vernebestemmelser og et tydelig skille mellom arbeid og fritid. LO Stat går i mot at arbeidstidsbestemmelsene i tariffavtalene svekkes og krever at arbeidstakernes vern styrkes.
Godt kvalifiserte medarbeidere er avgjørende for at statlig sektor skal kunne tilby innbyggerne kvalitativt gode tjenester og god forvaltning. For fortsatt å rekruttere og beholde de best kvalifiserte medarbeiderne til statlig sektor må lønnen være på et nivå som gjør sektoren attraktiv som arbeidsplass.
LO Stat legger til grunn at lønnsutviklingen for statsansatte må være på linje med utviklingen for industriarbeider/industrifunksjonærer i NHO-området. Det må videre være rom for endringer i de relative lønnsnivåene for grupper som systematisk har blitt hengende etter over tid.
De likelønnstiltakene partene tidligere har vært enige om, har en positiv utvikling på kvinners andel av menns lønn. Det er derfor viktig å videreføre og forsterke likelønnssatsingen.
Statens lønnssystem er et helhetlig og fleksibelt system som ivaretar så vel overordnede personalpolitiske mål, som virksomhetsspesifikke mål. Systemet baserer seg på lønnsfastsettelse ved generelle tillegg, sentrale justeringer og årlige lokale forhandlinger. Et generelt lønnstillegg og sentrale føringer er med på å sikre alle en lønnsutvikling, utjevne og redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.
Gjennom sentrale justeringer kan partene prioritere viktige satsingsområder og stillingsgrupper i staten, løse utfordringer på tvers av virksomhetene, tilrettelegge for fornying og forbedring, og opprettholde fleksibiliteten.

Krav

LO Stat krever en videreføring og videreutvikling av lønns- og forhandlingssystemet, med fire likelydende tariffavtaler som omfatter alle arbeidstakere i staten. 
Vårt hovedkrav til lønn er å sikre medlemmenes kjøpekraft.
Ved årets oppgjør vil LO Stat prioritere generelle tillegg og justeringer. LO Stat krever at størstedelen lønnsveksten gis som et generelt tillegg på hovedlønnstabellen med virkning fra 1. mai 2016. LO Stat vil komme tilbake med krav om innretning og profil. 
LO Stat krever at det gjennomføres sentrale justeringsforhandlinger i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2016.
Dersom det skal avsettes midler til lokale forhandlinger, må det knyttes føringer til dette. Lokale forhandlinger må ha legitimitet og det er viktig at forhandlingene og tvistemulighetene er reelle og at prosedyrereglene følges.
LO Stat vil styrke sosiale bestemmelser og sikre opparbeidete rettigheter. Lønns- og arbeidsvilkår skal være gjenstand for forhandlinger mellom likeverdige parter. 
LO Stat vil komme tilbake til konkrete krav på økonomi, forhandlingsbestemmelsene, fellesbestemmelsene og reguleringsbestemmelser for andre avtaleår med videre under forhandlingene.
Arbeids- og sosialdepartementet har igangsatt et arbeid med tilpassing av offentlig tjenestepensjon og vi vil komme tilbake med eventuelle krav i forbindelse med dette arbeidet.
Vi krever at hovedtariffavtalen trer i kraft 1. mai 2016 og gjelder til og med 30. april 2018.
LO Stat tar forbehold om nye og / eller endrede krav underveis i forhandlingene.


Oslo 12.04.2016,
Tone Rønoldtangen
Leder LO Stat

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no