Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av LO Stats leder og nestleder samt medlemmer fra forbundene. Øvrige fastlønte tillitsvalgte møter med tale- og forslagsrett.

Arbeidsutvalget består av LO Stats leder og nestleder eller deres vararepresentanter, jfr. § 4 pkt. 3g), 7 medlemmer fra forbundene valgt av representantskapet med 4 vararepresentanter som tiltrer arbeidsutvalget ved forfall i den rekkefølge representantskapet bestemmer.

For øvrig møter fastlønte tillitsvalgte, med tale- og forslagsrett.

Dessuten kan disse møte:

  • 1 representant fra LO eller dennes vararepresentant valgt av LO, med tale- og forslagsrett.
  • 1 representant eller dennes vararepresentant valgt av de tilsatte ved LO Stats kontor, med tale- og forslagsrett i alle saker og stemmerett i saker som vedrører de tilsattes arbeidssituasjon, unntatt suppleringsvalg.
  • LO Stats saksbehandlere, med talerett.

For at vedtak i arbeidsutvalget skal være gyldig, må minst 5 av arbeidsutvalgets stemmeberettigede medlemmer være til stede.

Arbeidsutvalget forestår den daglige ledelse av LO Stats arbeid, fører tilsyn med administrasjonen og forbereder og innkaller styremøter.

Arbeidsutvalget foretar eventuelle endringer i Instruks for LO Stats distriktssekretærer, samt godkjenner eventuelle særskilte retningslinjer for de enkelte fylkeskarteller.

Arbeidsutvalget skal avgi årsregnskap og årsberetning for foregående år i god tid slik at dette kan behandles av styret innen utgangen av juni måned.

Årsregnskap og årsberetning skal være underskrevet av samtlige av arbeidsutvalgets medlemmer. Har en som skal underskrive innvendinger mot årsregnskap og årsberetning, skal vedkommende underskrive med påtegnet forbehold og gi nærmere redegjørelse i årsberetningen.

Arbeidsutvalget representerer LO Stat ved møter og under forhandlinger.

Arbeidsutvalget tilsetter medarbeidere og behandler alle saker som LO Stat skal ta seg av. Ved uenighet i tilsettingssaker kan hvert enkelt medlem i arbeidsutvalget anke saken til styret for avgjørelse.

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no